HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 12.04.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12029/07.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12030/07.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 317/2021 a  bugetului de stat pe anul 2022;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatele nr. 12038/07.04.2022, 12036/07.04.2022, 12034/07.04.2022,  12040/07.04.2022, 12.044/07.04.2022, 12.042/07.04.2022, 12.046/07.04.2022, 12.048/07.04.2022, 12.050/07.04.2022 și 12.054/07.04.2022 ale Direcției Managementul Proiectelor;

§ Fila de buget transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița înregistrată sub nr. 11.865/06.04.2022 - sume reprezentând cheltuielile de personal aferente instituției Creșă pentru Educație Timpurie Târgoviște;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local prin virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar 65 „Învățământ”, ca urmare a alocării de la Bugetul de Stat, prin Inspectoratul Școlar, a sumelor necesare cheltuielilor de personal pentru instituția Cresă pentru Educație Timpurie Târgoviște, conform anexei nr.1.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2022, prin introducerea obiectivelor de invesțiții finanțate prin PNRR și virări de credite între obiectivele de investiții, conform anexei nr. 2. 

Art. 3 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

 

 

Nr.   144

Tgv. 12.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu