HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

        Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţa ordinară, astăzi, 28.09.2023, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 1267/22.09.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§  Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 1267/22.09.2023 și nr. 1767/25.09.2023,  īntocmite īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art. 49 alin. (4), (5) și (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

§  Referatul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat nr. 4132/09.2023 privind suplimentarea bugetului pe anul 2023.

§  Referatul nr. 28334/04.09.2023 al Direcției de Asistență Socială Tārgoviște privind suplimentarea bugetului pe anul 2023.

§  Referatul nr. 1214/18.09.2023 al Direcției Grădina Zoologică privind virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§  Referatul de specialitate nr. 963/19.09.2023 al Direcției Complexul Turistic de Natație privind virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§  Referatul nr. 414/01.09.2023  al  Serviciului Public Local de Pază privind virările de credite bugetare pe anul 2023;

§  Referatul Poliței Locale nr. 7476/21.08.2023 privind virările de credite bugetare pe anul 2023;

§  Referatul Direcției de Salubritate privind virările de credite bugetare pe anul 2023;

§  Referatul Serviciului Voluntar pentru situații de Urgentă nr. 29864/15.09.2023 privind suplimentarea bugetului pe anul 2023;

§  Referatul  nr. 1480/19.09.2023 al Clubului Sportiv Municipal Tārgoviște privind suplimentarea bugetului pe anul 2023;

§  Solicitările unităților de īnvățămānt privind virările de credite īntre articole și alineate bugetare pe anul 2023;

§  Dispoziția Primarului nr. 2140/08.09.2023- privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

§  Dispoziția Primarului nr. 2146/12.09.2023 -privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă validarea Dispozițiilor nr. 2140/08.09.2023 și nr. 2146/12.09.2023 ale Primarului Municipiului Tārgoviște privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local prin introducerea creditelor de angajament virări de credite, īntre alineate bugetare īn cadrul aceluiași capitol bugetar, virări de credite bugetare īntre capitole, titluri și articole bugetare, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele mai sus menționate.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

      jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea