HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38750/16.11.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38751/16.11.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu completarea adusă prin raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39347/25.11.2022;

§ Contractul de Finanțare nr. C3_I1.A_1_51148 din 20.10.2022 pentru proiectul Înființarea de Centre de Colectare prin Aport Voluntar în Municipiul Târgoviște, finanțat prin PNRR;

§ Referatele de specialitate ale Direcției Managementul Proiectelor, nr. 37670/09.11.2022, nr. 37056/04.11.2022, nr. 37961/11.11.2022, nr. 38279/14.11.2022, nr. 38302/14.11.2022, nr. 36168/31.10.2022 și nr. 39271/21.11.2022;

§ Referatul de specialitate al Direcției Creșa pentru Educație Timpurie Târgoviște nr. 4583/09.11.2022;

§ Referatele de specialitate ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște nr. 35.415/24.10.2022 și nr. 38451/15.11.2022;

§ Referatul de Specialitate al SVSU nr. 37757/10.11.2022;

§ Referatele de Specialitate ale Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, nr. 1114/16.11.2022 și nr. 1116/17.11.2022;

§ Solicitarea Arhiepiscopiei Târgoviște nr. 38804/16.11.2022;

§ Solicitările unităților de învățământ de pe raza Municipiului Târgoviște;

§ Contractul de sponsorizare nr. 744/12.10.2022 S.C PORT TRANS SRL pentru Clubul Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Contractul de sponsorizare nr. 1675/16.11.2022 SC CICAVIEN SRL pentru Clubul Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Programul anual al acțiunilor culturale ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra Târgoviște”;

§ Solicitarea AFC Chindia Târgoviște nr. 39556/23.11.2022;

§ Referatuo de specialitate al Direcției de Salubritate Târgoviște nr. 10318/24.11.2022;

§ Adresa AJFP Dâmbovița nr. 57275/25.11.2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Prevederile art. 49 alin. (4) și (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se majorează bugetul local pe partea de venituri cu suma de 10 mii lei, reprezentând sponsorizare pentru activitatea sportivă (achiziții mijloace fixe) în bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      (2) Se majorează bugetul local pe partea de venituri cu suma de 2485 mii lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cod.11.02.02 și cu suma de 35 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, cod 11.02.09, concomitent se majorează bugetul local pe partea de cheltuieli cu suma de 2520  mii lei conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se majorează bugetul local pe partea de venituri cu suma de 684 mii lei  reprezentând sume aferente proiectului finanțat prin PNRR pentru Înființarea de Centre de Colectare prin Aport Voluntar în Municipiul Târgoviște. Concomitent se majorează Bugetul Local cu sumele respective și pe partea de Cheltuieli.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare între capitole, titluri, articole și alineate bugetare, conform solicitărilor instituțiilor subordonate, modificări cuprinse în anexele 1, 3, 5, 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului ocal sursă C (credite interne) prin virări de credite bugetare între capitole bugetare, conform anexelor 8 și 9.

Art. 5 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din bugetul local prin introducerea de credite bugetare și de angajament aferente obiectivelor de investiții, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin introducerea de credite bugetare și de angajament aferente  obiectivelor de investiții, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă rectificarea bugetului local sursă de finanțare E - Venituri proprii prin virări de credite între articole și alineate bugetare, în bugetul Direcției Complexul Turistic de Natație, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1 - 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,            

  prof. Monica-Cezarina Ilie                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nr.   412

     Tgv. 28.11.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu