HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.10.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34787/19.10.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34788/19.10.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu completarea adusă prin raportul de specialitate înregistrat sub nr. 35710/26.10.2022;

§  Referatele de specialitate ale Direcției Managementul Proiectelor nr. 32525/30.09.2022, 32949/04.10.2022, 33749/11.10.2022, 33918/12.10.2022, 33932/12.10.2022, 33931/12.10.2022, 33436/07.10.2022, 34584/18.10.2022, 34583/18.10.2022, 34585/18.10.2022, 34.586/18.10.2022;

§  Referatele  de specialitate ale Direcției de Asistență Socială Târgoviște nr.10.623/17.10.2022 , 10.444/12.10.2022, 10.741/19.10.2022;

§  Referatul de specialitate al Direcției ”Creșă pentru Educație Timpurie ”Târgoviște nr. 4283/13.10.2022;

§  Referatul de Specialitate al Direcției Complexul Turistic de Natație Târgoviște, nr. 1031/14.10.2022;

§  Referatul de Specialitate al Direcției Grădina Zoologică Târgoviște nr. 1115/13.10.2022;

§  Referatul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat Târgoviște , nr. 6930/12.10.2022;

§  Referatul de specialitate al Serviciului Public Local de Pază Târgoviște, nr. 381/19.10.2022;

§  Referatul de Specialitate al Poliției Locale Târgoviște nr. 9526/12.10.2022;

§  Referatul de specialitate al Direcției de Salubritate Târgoviște nr. 8999/13.10.2022;

§  Referatul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște nr. 1490/18.10.2022;

§  Referatul de Specialitate al Biroului Achiziții Publice nr. 33939/12.10.2022;

§  Programul anual al acțiunilor culturale-Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște;

§  Solicitările unităților de învățământ de pe raza Municipiului Târgoviște;

§  Solicitarea Colegiului Național Constantin Carabella nr. 35372/24.10.2022;

§  Contractul de sponsorizare nr. 27/05.05.2022 OMV Petrom pentru Liceul Voievodul Mircea din Târgoviște;

§  Adresa nr. 49693 din 18.10.2022 a Șefului AJFP Dâmbovița privind suplimentarea în trimestrul IV a sumelor defalcate din TVA;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Prevederile art. 49 alin. (4) și (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. 1306/25.10.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă Bugetară la Dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022,pentru unele unități administrativ-teritoriale;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se majorează bugetul local pe partea de Venituri cod indicator 11.02.06 - Sume defalcate din Taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 7.000 mii lei, concomitent pe partea de Cheltuieli ale bugetului local cu aceeasi sumă, Capitolul Autorități Publice, despăgubiri civile, titlul 59.17, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se majorează bugetul local pe partea de Venituri cu suma de 175 mii lei, reprezentând sponsorizare pentru activitatea educațională (achiziții mijloace fixe și obiecte de inventar) în bugetul Liceului Voievodul Mircea, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se majorează bugetul local pe partea de Venituri cu suma de 503,93 mii lei reprezentând Sume defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, comunelor, orașelor  cod ind.11.02.02 cu suma de 458 mii lei și Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea Bugetelor locale cod ind.11.02.06 cu suma de 45.93 mii lei, pentru activitatea unităților de învățământ, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare între capitole, titluri, articole și alineate bugetare, conform solicitărilor instituțiilor subordonate, modificări cuprinse în anexele 1, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din bugetul local prin virări de credite bugetare între obiectivele de investiții, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin virări de credite bugetare între obiectivele de investiții, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se adaugă sursă de finanțare E - Venituri proprii ale Direcției Complexul  Turistic de Natație, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1- 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

     Nr.   375

     Tgv. 28.10.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Diana Ion