HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe anul 2021

 

     Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 45996/08.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 45997/08.12.2021 și nr. 46.623/13.12.2021 īntocmite īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1249/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrative-teritoriale;

§ Prevederile H.G. nr. 1254/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art 6 alin. (1) lit. e) din Legea Bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrativ -teritoriale din județe, respectiv teatre, opere, filarmonici;

§ Decizia AJFP Dāmbovița nr. 22/06.12.2021 privind influențele īn trimestrul IV 2021 asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea īnvătămāntului particular și cel confesional, acreditate;

§ Decizia AJFP Dāmbovița nr. 24/13.12.2021 privind influențele īn trimestrul IV 2021 asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

§ Dispoziția nr. 3563/7.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2021 prin suplimentarea veniturilor;

§ Dispoziția nr. 3597/13.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2021 prin suplimentarea veniturilor;

·        Prevederile HCJD 429/13.12.2021 privind repartizarea sumei de 1.746.317,88 lei pe anul 2021 din impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% īncasat suplimentar, reprezentānd fond la dispoziția Consiliului Județean Dāmbovița;

§ Prevederile HCL nr. 124/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe        anul 2021;

§ Prevederile HCL nr. 278/30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe        anul 2021;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziția Primarului nr. 3563/07.12.2021 prin care s-a suplimentat bugetul local pe partea de Venituri cu suma de 2379 mii lei astfel:

§ cod indicator.11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor - 2376 mii lei;

§ cod indicator 11.02.09 - Sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea īnvățămāntului particular și cel confesional, acreditate - 3 mii lei,

    Majorarea Cheltuielilor Bugetului Local cu suma de 2379 mii lei după cum urmează:   

·     Cap. Bugetar 68.02, Titlul Cheltuieli de Personal - 1022 mii lei, Titlul IX Asistență Socială 1354 mii lei, īn bugetul Direcției de Asistență Socială

·     Cap. Bugetar 65 Īnvățămānt, Titlul 55 Transferuri cu suma de 3 mii lei.

Art. 2 Se validează Dispoziția Primarului nr. 3597/13.12.2021 prin care s-a suplimentat bugetul local pe partea de Venituri cu suma de 18.259,05 mii lei astfel:

    A.  Suplimentarea bugetului local cu suma de 13.257.85 mii lei pe partea de Venituri ale Bugetului Local, cod indicator 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale .

           A1.Suplimentarea bugetului local cu suma de 5.000 mii lei pe partea de Venituri ale bugetului local cod indicator 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

          A2.Suplimentarea bugetului local cu suma de 1,2 mii lei pe partea de Venituri ale bugetului local cod indicator 37.02.01 Donații și sponsorizări

          A3.Suplimentarea bugetului local cu suma de 2.273.91 mii lei conform H.G. nr. 1254/15.12.2021

        A4.Suplimentarea bugetului local cu suma de 30 mii lei conform HCJD nr. 429/13.12.2021.

B. Suplimentarea bugetului local cu suma de 13.257,85 mii lei pe partea de Cheltuieli ale bugetului local (secțiunea de funcționare) defalcată pe  următoarele capitole bugetare

·     Autorități Publice 5990,92 mii lei din care tilul Cheltuieli de personal 121,49 mii lei și Titlul IV Subvenții 5869,43 mii lei

·     Clubul Sportiv Municipal Tārgoviște 290,50 mii lei din care Titlul Cheltuieli de Personal 210,70 mii lei și Titlul Bunuri și Servicii 79,80 mii lei

·  Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat 471,91 mii lei din care titlul Cheltuieli de Personal 326,91 mii lei și titlul Bunuri și Servicii 145 mii lei

·  Direcția Grădina Zoologică 212,59 mii lei din care Titlul Cheltuieli de personal 212,59 mii lei

·  Direcția Complexul Turistic de Natație 357,99 mii lei din care Titlul Cheltuieli de Personal 213,12 mii lei și Titlul Bunuri și Servicii 144,87 mii lei

·  Direcția de Asistență Socială Tārgoviște 3710,59 mii lei din care Titlul Cheltuieli de personal 3710,59 mii lei

·  Poliția Locală 619,14 mii lei din care Titlul Cheltuieli de Personal 613,64 mii lei și Titlul Bunuri și Servicii 5,5 mii lei

·  Direcția de Salubritate 1604,21 mii lei din care Titlul Cheltuieli de Personal 1231,10 mii lei și Titlul Bunuri și Servicii 373,11 mii lei.

B1. Suplimentarea bugetului local cu suma de 5.000 mii lei pe partea de cheltuieli ale bugetului local (secțiunea de funcționare) după cum urmează:

Capitol Bugetar 51.03 Autorități Publice titlul Bunuri și Servicii 100 mii lei

Capitol Bugetar 67.50 Alte servicii in domeniul Culturii, Recreerii si Religiei, titlul Bunuri și Servicii 1005 mii lei

Capitol Bugetar 70.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul bunuri și servicii 500 mii lei

Capitol Bugetar 74.02 Salubritate titlul Bunuri și servicii 500 mii lei

Capitol Bugetar 84.03.02. Transporturi titlul Bunuri și servicii 800 mii lei

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat titlul Bunuri și Servicii 400 mii lei

Direcția de Asistență Socială Alte cheltuieli īn domeniul asigurărilor și asistenței sociale, titlul Bunuri și Servicii 800 mii lei

Direcția de Salubritate titlul Bunuri și servicii 895 mii lei

B2. Suplimentarea bugetului local cu suma de 1,2 mii lei pe partea de Cheltuilei ale bugetului local, capitol Bugetar 65.02 Īnvățămānt, titlul Bunuri și Servicii.

B3.Suplimentarea  bugetului local cu suma de 2.303,91 mii lei pe partea de Cheltuieli ale bugetului local, Capitol Bugetar Alte servicii in domeniul Culturii, Recreerii si Religiei, titlul Bunuri și Servicii  2.273,91 mii lei īn bugetul Teatrului Tony Bulandra Tārgoviște și Capitol Bugetar Autorități publice, titlul Bunuri și Servicii cu suma de 30 mii lei.

C.Virări de credite īntre capitole, tiluri, articole și alineate bugetare, conform solicitărilor instituțiilor subordonate.

D. Se modifică anexa 6 la HCL nr. 124/23.04.2021, cu modificările aduse prin HCL nr. 278/30.09.2021, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Modificările aduse Bugetului Local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

   

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

 

Nr.   364

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu