HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe anul 2021

 

     Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43669/17.11.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 43.670/17.11.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Decizia AJFP nr. 20/15.11.2021 privind influențele īn trimestrul IV 2021 asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea īnvătămāntului particular și cel confesional, acreditate;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Referatul nr. 6209/12.11.2021 al Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat;

§  Referatul nr. 924/09.11.2021 al Direcției Creșe Tārgoviște;

§  Referatul nr. 9377/05.11.2021 al Poliției Locale;

§  Referatul nr. 1405/19.10.2021 al Direcției Complex Turistic de Natație Tārgoviște;

§  Referatul nr. 1295/03.11.2021 al Clubului Sportiv Municipal Tārgoviște;

§  Referatul nr. 31337/A/17.11.2021 Direcției de Asistență Socială Tārgoviște;

§  Solicitările unităților de īnvățămānt din Municipiul Tārgoviște;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe anul 2021, după cum urmează:

·     Majorarea bugetului local cu suma de 2.638 mii lei pe partea de Venituri ale Bugetului Local, cod indicator 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și concomitent pe partea de Cheltuieli ale Bugetului Local cu aceeasi sumă īn bugetul unităților de īnvățămānt și al Direcției de Asistentă Socială Tārgoviște.

·     Virări de credite bugetare īntre capitole, titluri, articole și alineate conform  solicitărilor institutiilor subordonate īn vederea asigurării funcționării, modificările aduse bugetului local pe cele două secțiunii fiind prezentate īn anexa nr.1 la prezenta hotărāre.

Art. 2 Se modifică anexa nr. 4 la HCL nr. 278/30.09.2021 reprezentānd sumele acordate sub formă de sprijin financiar pentru acțiuni culturale și religioase īn anul 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărāre.

Art. 3 Modificările aduse Bugetului Local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 1 și care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   332

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

   cons. Mariana-Luminița Ungureanu