HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

 al Municipiului Tārgoviște pe anul 2021

 

           Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38.892/21.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38.893/21.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispozitia Primarului nr. 2046/14.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2021 prin suplimentarea veniturilor bugetului local;

§ Referatul nr. 38447/19.10.2021 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Referatul nr. 5519/21.10.2021 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul nr. 10.754/19.10.2021 al Direcției de Salubritate Tārgoviște;

§ Referatul nr. 38553/19.10.2021 al Direcției de Asistență Socială Tārgoviște;

§ Referatul nr. 1218/19.10.2021 al Clubului Sportiv Municipal Tārgoviște;

§ Referatul nr. 585/11.10.2021 al Teatrului Municipal Tony Bulandra Tārgoviște;

§ Programul activităților culturale derulate de Teatrul Municipal  Tony Bulandra īn anul 2021

§ Solicitările unităților de īnvățămānt din Municipiul Tārgoviște;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, după cum urmează:

Virări de credite bugetare īntre capitole, titluri, articole și alineate conform  solicitărilor instituțiilor subordonate īn vederea asigurării funcționării, modificările aduse bugetului local pe cele două secțiunii sunt prezentate īn anexa 1 la prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investiții anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, prin majorări/diminuări de credite bugetare īntre obiectivele de investiții conform graficelor de execuție, modificările fiind prezentate īn anexa 2 la prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2021, prin virări de credite īntre obiectivele de investiții, conform anexei 3 la prezenta hotărāre.

·        Tot īn cadrul Listei Investițiilor finanțate din bugetul local (anexa 2) pe anul 2021 se diminuează valoarea creditelor de angajament cu suma 5.149 mii lei.

·        Īn bugetul instituțiilor subordonate se efectueză virări de credite bugetare, īn cadrul secțiunii de funcționare, conform anexelor 1 și 4.

Art. 4 Se validează Dispozitia Primarului nr. 2046/14.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2021 prin suplimentarea veniturilor bugetului local (anexa 1).

Art. 5 Modificările aduse Bugetului Local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 6 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

Nr.  303

Tgv. 28.10.2021

Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion