HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 98/31.03.2021 privind

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții

,,Amenajarea lacului aferent terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33124/20.09.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33125/20.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică HCL nr. 98/31.03.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Amenajarea lacului aferent terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație”, astfel:

Anexa 1 -Nota conceptuală, punctul 3.2. va avea urmatorul cuprins:

„Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizațiilor si acordurilor prevazute de lege: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica ce urmeaza a fi contractate este de 85.000 lei (TVA inclus).

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   287

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion