HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Tārgoviște pe anul 2022

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 28.07.2022, avānd in vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 24662/22.07.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 24663/22.07.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatele Direcției Managementul Proiectelor īnregistrate sub numerele: 24645/22.07.2022, 24646/22.07.2022, 24647/22.07.2022, 24648/22.07.2022, 24649/22.07.2022, 24650/22.07.2022, 24651/22.07.2022, 24652/22.07.2022. 24653/22.07.2022, 24341/22.07.2022, 24629/22.07.2022, 24468/21.07.2022;

§ Prevederile art. 49 alin. (4) și (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022, prin virări de credite bugetare īn cadrul secțiunii de dezvoltare, īntre capitole, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din buget local,  prin introducerea creditelor bugetare aferente obiectivelor noi de investiții, potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin virări de credite bugetare īntre obiectivele de investiții, potrivit anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. univ. dr. Ion Cucui                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

     Nr.   259

     Tgv. 28.07.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu