HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 01.07.2022, având in vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 22.156/22.06.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 22.157/22.06.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 49 alin. (7) și alin. (10) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Solicitarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” nr. 916/DOS/17.06.2022;

§ Solicitarea Direcției de Asistență Socială Târgoviște nr. 5497/15.06.2022;

§ Solicitarea Creșei pentru Educație Timpurie Târgoviște nr. 2281/16.06.2022;

§ Solicitarea Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat nr. 4169/16.06.2022;

§ Solicitarea Direcției Complex Turistic de Natație nr. 614/14.06.2022;

§ Solicitarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște nr. 982/22.06.2022;

§ Solicitarea Direcției Gradina Zoologică Târgoviște nr. 588/22.06.2022;

§ Solicitarea Poliției Locale Târgoviște nr. 6055/22.06.2022;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022, prin virări de credite între capitole, titluri, articole și alineate, vărsăminte între secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din bugetul local, prin virări de  credite bugetare între obiectivele de investiții, potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile prin introducerea creditelor de angajament aferente derulării investițiilor, potrivit anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modificarea Programului Acțiunilor Culturale derulate de Teatrul Municipal „Tony Bulandra”, potrivit anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. univ. dr. Ion Cucui                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

     Nr.   254

     Tgv. 01.07.2022

     Redactat 2 ex.

    cons. Mariana-Luminița Ungureanu