HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

 al Municipiului Târgoviște pe anul 2021

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27.620/18.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27.621/18.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 4076/28.07.2021 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul nr. 23445/20.07.2021 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Referatul nr. 23446/20.07.2021 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Referatul nr. 25399/05.08.2021al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Referatul nr. 25452/06.08.2021 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Referatul nr. 6885/09.08.2021 al Poliției Locale;

§ Referatul nr. 1200/16.08.2021 al Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Solicitările unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgoviște;

§ Programul acțiunilor culturale derulate de Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște în anul 2021;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin:

Virări de credite bugetare

·  prin diminuare (suplimentare) între capitole, titluri, articole și alineate bugetare asa cum sunt prezentate în anexa nr.1.

·  în cadrul Listei proiectelor culturale desfășurate de Teatrul Municipal Tony Bulandra, conform anexei nr. 4.

Art. 2 Se aprobă modificarea listelor privind obiectivele de investiţii ale Municipiului Târgovişte, pe anul 2021, conform anexelor nr. 2, 3 și 5 după cum urmează:

·  Suplimentarea  de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, astfel: în cadrul capitolului bugetar „Învățământ” cu suma de 91 mii lei, capitolul bugetar „Dezvoltare, Locuințe și Servicii Publice” cu suma de 1018 mii lei și capitolul bugetar „Transporturi” cu suma de 1986 mii lei prin diminuarea creditelor bugetare de la Titlul 58 Proiecte cu finanțare europeană, cu sumele disponibilizate în trimestrul al III-lea 2021, conform anexei nr. 3.

·  Suplimentarea creditelor bugetare în bugetul instituțiilor subordonate pentru obiectivele de investiții finanțate prin bugetele proprii ale Direcției de Salubritate și ale Poliției Locale, conform anexei nr. 2.  

·  Virări de credite bugetare între obiectivele de investiții finanțate din credite interne conform anexei nr. 5.

Art. 3   Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   251

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion