HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Tārgoviște pe anul 2022

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară astăzi, 06.06.2022, avānd in vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 18404/02.06.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 18405/02.06.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) și alin. (9) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Decizia nr. 11/27.05.2022 a AJFP Dāmbovița privind influențele asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, fără a influența nivelul sumelor alocate īn anul 2022 prin legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

§ Solicitările unităților de īnvățămānt preuniversitar de pe raza Muncipiului Tārgoviște;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022, prin virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar, conform Deciziei nr. 11/2022 a AJFP Dāmbovița, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din bugetul local, prin introducerea creditelor de angajament aferente obiectivelor de invesțiții, potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 1și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

 

Nr.   231

Tgv. 06.06.2022

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion