HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

 al Municipiului Târgoviște pe anul 2021

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23.359/19.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ; adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23.360/19.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Programul actiunilor culturale derulate de Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște în anul 2021;

§ Referatul nr. 21.840/06.07.2021 al Teatrului Municipal „Tony Bulandra”  Târgoviște;

§ Referatul nr. 5798/15.07.2021 al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§ Referatul nr. 3921/16.07.2021 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul nr. 8900/16.07.2021 al Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§ Referatul nr. 767/16.07.2021 al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Referatul nr.7590/19.07.2021 al Direcției de Salubritate Târgoviște

§ Referatul nr. 991/16.07.2021 al Complexului Turistic de Natație;

§ Referatul nr. 962/16.07.2021 al Direcției Grădina Zoologică Târgoviște;

§ Contractul de sponsorizare nr. 704/14.06.2021 încheiat între societatea Nimet SRL și Clubul Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin:

·     Suplimentarea veniturilor bugetului local cu suma de 22 mii lei, reprezentând contravaloarea sponsorizărilor primite de Clubul Sportiv Municipal Târgoviște.

·     Virări de credite bugetare

          prin diminuare (suplimentare) între capitole, titluri, articole și aliniate bugetare asa cum sunt prezentate în anexa nr.1.

în cadrul Listei proiectelor culturale desfășurate de Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, conform anexei nr. 4.

Art. 2 Se aprobă modificarea listelor privind obiectivele de investiţii ale Municipiului Târgovişte, pe anul 2021, conform anexei nr. 2, după cum urmează:

·     Suplimentarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, astfel: în cadrul capitolului bugetar „Autorități Publice” cu suma de 1 mii lei; capitolul bugetar „Învățământ” cu suma de 81 mii lei; capitolul bugetar „Dezvoltare, Locuințe și Servicii Publice” cu suma de 539 mii lei și capitolul bugetar „Transporturi” cu suma de 2027 mii lei prin diminuarea creditelor bugetare de la Titlul 58 Proiecte cu finanțare europeană, cu sumele disponibilizate în trimestrul al III-lea 2021, conform anexei nr. 3.

·     Tot în cadrul Listei Investițiilor pe anul 2021 se diminuează valoarea creditelor de angajament cu suma de 3.100 mii lei.

·     În bugetul instituțiilor subordonate se efectueză virări de credite bugetare, în cadrul secțiunii de dezvoltare, între obiective, conform anexei nr. 2.  

Art. 3 Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                           prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

        

                  

Nr.   229

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion