HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 09.05.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 14848/03.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14849/03.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 14829/03.05.2022 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Referatul nr. 2910/26.04.2022 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022, prin virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar, conform anexelor 1 și 5.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2022, prin introducerea obiectivelor de invesțiții finanțate prin PNRR și virări de credite între obiectivele de investiții, conform anexei 2. 

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de investiții finanțată din bugetul local, prin introducerea creditelor de angajament conform anexei 6.

Art. 4 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1- 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   190

Tgv. 09.05.2022

Redactat 2 ex.

   cons. Diana Ion