HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2023

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.04.2023, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13198/19.04.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13199/19.04.2023 și raportul de specialitate nr. 14.448/27.04.2023, întocmite în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art. 14 alin. (4) și art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

§  Prevederile Contractului de finanțare nr. 20938/20.02.2023 pentru proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde _ITS / alte infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management urban/ local) runda 2 - proiect finanțat prin PNRR;

§ Prevederile Contractului de Finanțare nr.5-B2.1.0-653 pentru proiectul Valul renovării -Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor Publice runda 1;

§  Referatul nr. 2753/23.03.2023 al Poliției Locale privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar;

§  Referatul nr. 788/19.04.2023 al Direcției Creșa pentru Educație Timpurie privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar;

§  Programul acțiunilor culturale pe anul 2023 al Teatrului Municipal Tony Bulandra;

§  Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea Bugetului Local pe partea de venituri cu suma de 3472 mii lei credit bugetar și 2726 mii lei credit de angajament, reprezentând valoarea contractului de finanțare nr. 20938/20.02.2023 pentru proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS - runda 2, proiect finanțat prin PNRR și a contractului de finanțare nr. 5-B2.1.0-653 pentru proiectul Valul renovării -Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor Publice runda 1, concomitent cu aceleași sume pe partea de cheltuieli ale bugetului local.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului Local prin virări de credite, între alineate bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, conform anexelor nr. 1 și nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

jurnalist Constantin Cozma                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

     Nr.   190

     Tgv. 28.04.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Lunimița Ungureanu