HOTĂRĀRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2021

 

         Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, avānd īn vedere:

§Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 12267/12.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 12268/12.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională īn administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținānd cultelor religioase recunoscute īn Romānia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținānd cultelor recunoscute īn Romānia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și īntărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa AJFP Dāmbovița nr. 12.866/21.03.2021 privind alocarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

§ Adresa AJFP nr. 14838/01.04.2021 cu privire la repartizarea trimestrială a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

§ Hotărārea Consiliului Judetean Dāmbovița nr. 78/24.03.2021 privind repartizarea pe anul 2021 a sumei din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentānd fond la dispoziția Consiliului Județan Dāmbovița;

§ Hotărārea Consiliului Local nr. 140/2020 privind impozitele si taxele locale aferente anului 2021;

§ Propunerile privind fundamentarea bugetelor proprii īntocmite de instituțiile aflate īn subordinea Consiliului Local;

§ Solicitarile unităților de cult ortodoxe din municipiul Tārgoviște;

§ Solicitările altor culte religioase din Municipiul Tārgoviște;

§ Solicitarea Societăți Naționale de Cruce Roșie din Romānia, filiala Dāmbovița nr.1146/20.01.2021;

§ Solicitarea Asociației Orașe Energie īn Romānia (OER) nr. 189/05.01.2021;

§ Solicitarea Societății Scriitorilor Tārgovișteni nr. 44419/29.12.2020;

§ Solicitarea Universității Valahia din Tārgoviște, Facultatea de Teologie și Stiințele Educației, nr. 880/03.11.2020;

§ Hotărārea nr. 43/19.03.2021 a A.G.A AFC Chindia Tārgoviște;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021 finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2021, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4. Se aprobă Programul activităților culturale derulate de Teatrul Municipal Tony Bulandra Tārgoviște, pentru anul 2021, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Se aprobă Alocările bugetare pentru finanțarea cheltuielilor culturale, religioase, pentru anul 2021, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 6 Se aprobă Cotizațiile aferente anului 2021, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 7 Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență juridică īn vederea reprezentării īn instanță a Municipiului Tārgoviște și a Clubului Sportiv Municipal īn anul 2021, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 8 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții finanțate din credite interne, pentru anul 2021, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 9 Se aprobă Bugetul creditelor interne, pentru anul 2021, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 10 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică- Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Tārgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

      

Nr.   124

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion