HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9847/21.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9848/21.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 317/2021 a  bugetului de stat pe anul 2022;

§  Referatele nr. 9773/21.03.2022, 9774/21.03.2022, 9775/21.03.2022,        9776/21.03.2022 ale Direcției Managementul Proiectelor;

§  Decizia nr. 8/18.03.2022 a Sefului A.J.F.P Dâmbovița;

§  Solicitările unităților de învățământ din Municipiul Târgoviște.

§  Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2022, după cum urmează:

 Suplimentarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților de învățământ, la Titlul Bunuri și Servicii, Asistență Socială în primul trimestru 2022 și diminuarea prevederilor din trimestrul IV 2022 (retrimestrializarea sumelor), conform anexei 1.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2022, prin introducerea obiectivelor de invesțiții finanțate prin PNRR și virări de credite între obiectivele de investiții, conform anexei 2.

Art. 3 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica-Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

 

Nr.   117

Tgv. 29.03.2022

Redactat 2 ex.

    cons. Diana Ion