HOTĂRĀRE

   privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință extraordinară astăzi, 14.09.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 26195/05.08.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 26196/05.08.2022 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite şi Taxe Locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 26197/05.08.2022 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 26198/05.08.2022 al Direcției Grădina Zoologică, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 26199/05.08.2022 al Direcției de Salubritate, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 26200/05.08.2022 al Direcției Complex Turistic de Natație, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 26201/05.08.2022 al Teatrului Municipal Tony Bulandra Tārgoviște, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională īn administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2), art. 474 alin. (10) și alin. (15), art. 475 alin. (3), art. 484, 486, 489, 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor şi  impozitelor locale īn municipiul Tārgovişte pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

§ Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului Naţional de Statistică care stabilește rata inflației la nivelul anului 2021 de 5,1%;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2023 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și ale amenzilor, aşa cum sunt prevăzute īn H.C.L. nr. 333/24.11.2021, se indexează cu rata inflaţiei de 5,1%.

Art. 2 Noile cote, valori impozabile, niveluri ale impozitelor şi taxelor locale, taxe speciale şi amenzi, aşa cum rezultă din aplicarea indexării, sunt prevăzute īn anexele 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Īncepānd cu data de 01.01.2023 se aprobă cota de 0,1% īn cazul clădirilor rezidențiale proprietatea persoanelor fizice, 0,5 % īn cazul clădirilor nerezidențiale proprietatea persoanelor fizice, 0,3% īn cazul clădirilor rezidențiale proprietatea persoanelor juridice și 1,8 % īn cazul clădirilor nerezidențiale proprietatea persoanelor juridice.

Art. 4 Pentru plata cu anticipație, pānă la data de 31.03.2023, a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, a taxei de habitat, datorate pentru īntregul an de către contribuabili, se acordă o bonificație de 10%. 

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                        

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETARUL GENERAL,

                                                                                    AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE

         ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

     Nr.   326

     Tgv. 14.09.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Diana Ion