207. Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R.A.G.C.

208. Hotarare privind invalidarea si validarea unor mandate de consilier local

209. Hotarare privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste

210. Hotarare privind noua componenta a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

211. Hotarare privind aprobarea deplasarii unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste in orasul Gioia del Colle (Italia) in vederea semnarii Protocolului de infratire in perioada 07 -  09.10.2004

212. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3 milioane numitei Gheorghiu Alexandra Delia, domiciliata in Aleea Trandafirilor, Bl. P6, Sc. A, Ap. 3, Micro VII, Targoviste, avand un handicap de gradul III, in vederea procurarii unor medicamente

213. Hotarare privind aprobarea vanzarii a unui numar de  15 (cincisprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

214. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din municipiul Targoviste, cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stan

215. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al Municipiului Targoviste

216. Hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 21 (douazeci si unu) persoane fizice din Municipiul Targoviste

217. Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste

218. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” Targoviste

219. Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale D.A.P.P.P.

220. Hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare in valoare de 10 milioane, numitului Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste, Bd-ul Carol nr. 42, Bl. I, Sc. B, Ap. 18, in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana

221. Hotarare privind includerea în proprietatea publică a municipiului Târgovişte a sălilor de sport construite prin C.N.I. şi darea în administrare către Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” şi Liceul „Spiru Haret”

222. Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovişte a unui imobil (clădire) amplasat în incinta Şcolii „Smaranda Gheorghiu” şi casarea acestuia

223. Hotarare privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea S.C. CONSIRD S.A. Târgovişte în proprietatea privată a municipiului Târgovişte a suprafeţei de 15 m.p.

pe care se află amplasat Postul TRAFO PT 29/6/0,4 KV

224. Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui lot de teren în suprafaţă de 300 m.p. în str. Fructelor nr. 23A numitei Iordan Larisa Ramona, conform Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare

225. Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui lot de teren în suprafaţă de 276 m.p. în str. Fructelor nr. 15 numitului Feraru Costel   conform Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare

226. Hotarare privind aprobarea procedurii de aplicare a O.U.G. nr. 37/2004 pentru serviciile de apa

227. Hotarare privind aprobarea Metodologiei de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr. 502/27.08.2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

228. Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R.A.G.C.

229. Hotarare privind aprobarea Programului de restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2004

230. Hotarare privind modificarea si completarea  listei spatiilor comerciale si de prestari servicii, ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr. 550/2002

231. Hotarare privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

232. Hotarare privind aprobarea Procesului-verbal nr. 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114 / 199

233. Hotarare privind scoaterea la licitatie a spatiilor comerciale si a terenurilor cota-parte indiviza aferente lor, de la parterul blocului G9 din strada Calea Bucuresti, Targoviste

234. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse de patiserie

235. Hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte

236. Hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala

237. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, pentru difuzarea presei

238. Hotarare privind  modificarea si completarea H.C.L. nr. 106/29.04.2004 referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune de catre primarul municipiului Targoviste pentru imobilele considerate monumente istorice aflate in proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice si care urmeaza a fi instrainate conform Legii nr. 422/2001
239.
Hotarare
privind P.U.D. studiat pentru Depozit cu destinatie comerciala in municipiul Targoviste, strada Laminorului nr. 21 B, beneficiar Stanciu Niculina

240. Hotarare privind P.U.D. studiat pentru Locuinta P+1 in Municipiul Targoviste, strada Poet Grigore Alexandrescu, nr. 46 A, beneficiar Gabrielescu Mircea

241. Hotarare privind P.U.D. studiat pentru Locuinta si Magazin in Municipiul Targoviste, strada Mihai Popescu, nr. 2 A, beneficiar Popa Stelian

242. Hotarare privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, amplasat in Targoviste, strada Baratiei nr. 49, beneficiar Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova

243. Hotarare privind P.U.Z. studiat pentru Locuinte unifamiliale in Municipiul Targoviste, strada Coconilor nr.13, beneficiar Baronide Polihronie

244. Hotarare privind aprobarea acordului de infratire a municipiului Targoviste cu municipalitatea din Karadeniz Eregli (Turcia)

245. Hotarare privind aprobarea acordului de infratire a municipiului Targoviste cu municipalitatea din Vellinge (Suedia)

246. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Nita Ioana, domiciliata in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 58, Sc. D, Ap. 68 pentru asigurarea unui diete speciale si a unui tratament adecvat nepotului sau, Baicu Dumitru Robert, diagnosticat cu leucemie

247. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru construirea unei anexe gospodaresti la Biserica „Lemnul” din municipiul Targoviste, strada Maior Brezisanu nr. 22, Preot Paroh Gugu Oprea

248. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 9 milioane numitului Varga Ion domiciliat in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 52, Sc. C, Ap. 45 pentru achitarea unor facturi

249. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Constantin Mariana domiciliata in Targoviste, strada Campulung, Bl. 31, Ap. 34 pentru achitarea unor facturi

250. Hotarare privind contractarea unui credit in valoare de 10.000.000 mii lei pentru finantarea lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizare Piata 1 Mai”

251. Hotarare privind activitatile pentru ridicarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor cu tractiune animala, precum si a animalelor lasate la pasunat pe raza municipiului Targoviste

252. Hotarare privind desemnarea domnului consilier Dragan Sebastian Dragos in vederea apararii intereselor Consiliului Local Municipal Targoviste in litigiile care fac obiectul Dosarelor nr. 3796, 3797 si 3798 / 2004 aflate pe rol la Tribunalul Dambovita - Sectia civila

253. Hotarare privind unele masuri de implementare a proiectului  de prindere, sterilizare, deparazitare, vaccinare antirabica si identificare a cainilor fara stapan de pe raza Municipiului Targoviste

254. Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii octombrie 2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R.A.G.C.

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Buget Contabilitate  prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R.A.G.C.;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004;

-         Prevederile OUG 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Prevederile H.C.L. nr. 7/28.01.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2004

-     Dispozitiile art. 38 lit. „d” si „j”  din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta conform Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste, cuprinse in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 7/28.01.2004 care nu sunt modificate de prezenta hotarare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    207

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind invalidarea si validarea unor mandate de consilier local

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 30.09.2004, având in vedere:

-         Raportul Comisiei de validare al Consiliului Local Municipal Targoviste privind propunerea de invalidare a mandatului de consilier municipal al doamnei Cristea Ioana si de validare a mandatului de consilier al domnului Danciulescu Ion (P.S.D.);

-         Adresa nr. 1322 din 24.09.2004 a Organizatiei Judetene D-ta a P.S.D. si inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 18237 din 24.09.2004 prin care se face cunoscut ca in urma vacantarii unui mandat de consilier municipal prin retragerea doamnei Cristea Ioana, urmatorul candidat supleant pe lista P.S.D. pentru Consiliul Local Municipal Targoviste, este domnul Danciulescu Ion;

-         Cererea de renuntare la functia de consilier municipal a doamnei Cristea Ioana inregistrata sub numarul 17560 din 15.07.2004;

-         Ordinul Prefectului Jud. Dambovita nr. 422 din 20.09.2004 privind incetarea de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Cristea Ioana;

-         Declaratia de acceptare a mandatului de consilier municipal a domnului Danciulescu Ion, inregistrata sub numarul 18237 din 24.07.2004;

-         Prevederile art. 92 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autoritatilor administratiei publice locale;

-         Prevederile art. 88 pct. 1 lit. „c” si 94 pct. 1 din Legea nr. 161/2003.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se invalideaza mandatul de consilier municipal al doamnei Cristea Ioana.

Art. 2   Se valideaza mandatul de consilier municipal al domnului Danciulescu Ion.

 

Nr.   208

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit  in sedinta extraordinara, astazi, 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L nr. 208 din 30.09.2004 privind invalidarea mandatului de consilier municipal al doamnei Cristea Ioana si validarea mandatului de consilier municipal al domnului Danciulescu Ion;

-         Depunerea juramantului de catre domnul consilier Danciulescu Ion;

-         Prevederile art. 34 si 35 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. unic Se aproba noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

1.      Alexandrescu Alexandru – P.U.R.

2.      Boriga Gabriel Florin – P.N.L.

3.      Bondila Dorel – P.S.D.

4.      Briceag Paul Robert – P.N.L.

5.      Coroliu Nicolae – P.D.

6.      Danciulescu Ion – P.S.D.

7.      Diculescu Maria – P.S.D.

8.      Dobanda Ion – P.R.M.

9.      Dragan Sebastian Dragos – P.U.R.

10. Fratila Ioan Cezar – P.S.D.

11. Georgescu Mugurel – P.S.D.

12. Grozavu Ion Gabriel – P.N.L.

13. Ilie N. Valentin – P.N.L.

14. Neculaescu Sache – P.S.D.

15. Nicoara Calin Nicolae – P.S.D.

16. Olaru Marin – P.S.D.

17. Radulescu Ion Nicolae – P.D.

18. Stanescu Iulian – P.D.

19. Tomescu Tudor Dan – P.N.L.

20. Tutuianu Ioan –P.S.D.

21. Vasiliu Emilian Teodor – P.D.

 

Nr.    209

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind noua componenta a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 30.09.2004, având in vedere:

-         Propunerile formulate de consilieri privind modificarea componentei unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 208 / 30.09.2004 privind validarea si invalidarea unor consilieri municipali;

-         Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 215 / 2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, noua componenta a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste, este urmatoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

1.      Diculescu Maria  (P.S.D.)                         - presedinte

2.      Coroliu Nicolae (P.D.)                               - secretar

3.      Dragan Sebastian Dragos  (P.U.R.)         - membru

4.      Olaru Marin (P.S.D.)                                 - membru

5.      Bondila Dorel  (P.S.D.)                             - membru

6.      Tomescu Tudor Dan (P.N.L.)                   - membru

7.      Stanescu Iulian (P.D.)                              - membru

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

1.      Tutuianu Ioan (P.S.D.)                             - presedinte

2.      Ilie N. Valentin (P.N.L.)                            - secretar

3.      Fratila Cezar Ioan (P.S.D.)                      - membru

4.      Georgescu Mugurel  (P.S.D.)                  - membru

5.      Alexandrescu Alexandru (P.U.R.)           - membru

6.      Grozavu Ion Gabriel (P.N.L.)                   - membru

7.      Vasiliu Emilian Teodor (P.D.)                  - membru

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.      Radulescu Ion Nicolae (P.D.)                 - presedinte

2.      Nicoara Calin Nicolae (P.S.D.)               - secretar

3.      Briceag Paul Robert (P.N.L.)                  - membru

COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, munca si protectie sociala, sportive si de agrement

1.      Dobanda Ion ( P.R.M.)                          - presedinte

2.      Fratila Cezar Ioan (P.S.D.)                   -  secretar

3.      Boriga Gabriel Florin  (P.N.L.)              -  membru

4.      Danciulescu Ion (P.S.D.)                       -  membru

5.      Coroliu Nicolae (P.D.)                           -  membru

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

1.      Sache Neculaescu (P.S.D.)                  - presedinte

2.      Dragan Sebastian Dragos (P.U.R.)      - secretar

3.      Radulescu Ion Nicolae (P.D.)               - membru

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 137 / 02.07.2004 se aplica in mod corespunzator.

   

Nr.   210

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea deplasarii unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste in orasul Gioia del Colle (Italia) in vederea semnarii Protocolului de infratire in perioada 07 -  09.10.2004

 

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea deplasarii unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste in orasul Gioia del Colle (Italia) in vederea semnarii Protocolului de infratire in data de 08.10.2004;

-         Invitatia de participare adresata municipalitatii orasului Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38  lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste in orasul Gioia del Colle (Italia) in vederea semnarii Protocolului de infratire in perioada 07 - 09.10.2004, in urmatoarea componenta:

-         d-l primar al Municipiului Targoviste, ing. Furcoiu Iulian;

-         d-l consilier municipal, ing. Bondila Dorel.

Art. 2  Cheltuielile legate de transport, cazare, diurna, asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare, vor fi suportate de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul municipiului Targoviste, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    211

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3 milioane numitei Gheorghiu Alexandra Delia, domiciliata in Al. Trandafirilor, Bl. P6, Sc. A, Ap. 3, Micro VII, Targoviste, avand un handicap de gradul III,

in vederea procurarii unor medicamente

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 3 milioane numitei Gheorghiu Alexandra Delia, domiciliata in Aleea Trandafirilor, Bl. P6, Sc. A, Ap. 3, Micro VII, Targoviste, avand un handicap de gradul III, in vederea procurarii unor medicamente;

-         Copia dupa reteta eliberata de d-na doctor Orfanu Rose Maria;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Gheorghiu Alexandra Delia, avand un handicap de gradul III intocmit de Biroul Asistenta Sociala;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se acorda un sprijin financiar in valoare de 3 milioane numitei Gheorghiu Alexandra Delia, domiciliata in Aleea Trandafirilor, Bl. P6, Sc. A, Ap. 3, Micro VII, Targoviste, avand un handicap de gradul III, in vederea procurarii unor medicamente.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   212

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de  15 (cincisprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-  raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-  tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-  prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-  prevederile H.C.L. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-  Dispozitiile art.38 ,lit.”f” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 15 (cincisprezece) apartamente din fondul locativ catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica,Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ, persoanele ce urmeaza sa cumpere locuintele si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    213

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din municipiul Targoviste, cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stan

 

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

-         referatul d-lui viceprimar Tanase Silviu Gabriel prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din municipiul Targoviste, cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stan;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste;

-         Avizul Ministerului Culturii si Cultelor datorita faptului ca aceasta biserica se afla pe lista monumentelor istorice;

-         Prevederile art. 38 lit. “d” si “z” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din municipiul Targoviste, cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stan.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 59.02 – „Cultura, religie si alte actiuni culturale”.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                    

    Nr. 214

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al

Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Contencios Juridic prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al Municipiului Targoviste;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-         dispozitiile art.38 lit.”f” si “r” din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.2 si 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

          Art. 1 Se aproba Regulamentul de Salubrizare al Municipiului Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

             Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Serviciul Contencios Juridic, societatile, directiile si serviciile nominalizate in anexa si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    215

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

 

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 21 (douazeci si unu) persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

-     Cererile a 21 persoane fizice pentru acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale;

-     Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 21 (douazeci si unu) persoane fizice din Municipiul Targoviste;

-     Anchetele sociale facute la domiciliile celor 21 persoane;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 21 (douazeci si unu) persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Inlesnirile la plata se vor acorda cu conditia ca, in situatia in care raman debite restante, solicitantul sa se prezinte in termen de 5 zile de la data primirii adresei prin care li se comunica aprobarea acordarii inlesnirilor la plata la  sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale, in vederea intocmirii unui angajament de plata.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.    216

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2004, având în vedere:

-     Adresele nr. 17799 si 17896 ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste prin care se solicita modificarea organigramei si statului de functii ale acestei institutii;

-     Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-     Dispozitiile H.C.L. 75/2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata prin H.C.L. nr. 197,215,331/2003 si H.C.L. 11,72,188/2004 ;

-     Dispozitiile art. 7 alin. 2 din O.U.G. nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2004 personalului din sectorul bugetar;

-     Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” dupa cum urmeaza:

a)     transformarea postului de regizor scena culise, studii medii debutant in regizor scena culise, studii medii, treapta III ca urmare a promovarii examenului de treapta profesionala;

b)     transformarea postului de actor S debutant in actor S V ca urmare a promovarii examenului de grad profesional;

c)      transformarea postului de regizor S II in director regizor S I in urma examenului de promovare in grad profesional de la gradul S II la gradul S I;

d)     suplimentarea statului de functii cu un post de paznic M I.

Art. 2  Prevederile H.C.L. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    217

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2004, având în vedere:

-      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” Targoviste;

-      rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-      Prevederile H.C.L. nr. 294/2003 privind participarea Consiliului Local Municipal Targoviste la realizarea “Proiectului Centrul Social pentru Varstnici Sfanta Elena” Targoviste, in cadrul Programului PHARE 2001 – Coeziune economica si sociala RO 01080303;

-      Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba organigrama si statul de functii ale Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” Targoviste, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Din totalul de 27 de locuri de munca cuprinse in statul de functii, 19 posturi (5 paznici, 1 sofer, 1 ingrijitor si 12 asistenti sociali la domiciliu) vor fi ocupate de persoane disponibilizate, aflate in evidenta Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita.

Art. 3  Cheltuielile de personal vor fi suportate din bugetul proiectului pe o durata de 7 luni.

Dupa expirarea duratei de 7 luni, organigrama si statul de functii vor fi modificate si aprobate de catre Consiliul Local Municipal Targoviste, in functie de resursele financiare ale bugetului local.

Art. 4  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ, Centrul Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                     

Nr.    218

Tgv. 30.09.2004

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale D.A.P.P.P.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2004, având în vedere:

-          Adresa nr. 17800 a D.A.P.P.P. prin care se solicita modificarea organigramei si statului de functii ale acestei institutii;

-          Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale D.A.P.P.P.;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-          Dispozitiile H.C.L. 75/2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata prin H.C.L. nr. 163/2004 ;

-          Dispozitiile art. 7 alin. 2 din O.U.G. nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2004 personalului din sectorul bugetar;

-          Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii al D.A.P.P.P. dupa cum urmeaza:

- transformarea postului de arhivar (M) in post de referent de specialitate III (SSD).

Art. 2  Prevederile H.C.L. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                    

 

Nr.    219

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui ajutor de inmormantare in valoare de 10 milioane, numitului Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste, Bd-ul Carol nr. 42, Bl. I, Sc. B, Ap. 18, in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe un ajutor de inmormantare in valoare de 10 milioane, numitului Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste, Bd-ul Carol nr. 42, Bl. I, Sc. B, Ap. 18, in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste, Bd-ul Carol nr. 42, Bl. I, Sc. B, Ap. 18, in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un ajutor de inmormantare in valoare de 10 milioane, numitului Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste, Bd-ul Carol nr. 42, Bl. I, Sc. B, Ap. 18, in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   220

Tgv. 30.09.2004

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind includerea în proprietatea publică a municipiului Târgovişte a sălilor de sport construite prin C.N.I. şi darea în administrare către Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” şi Liceul „Spiru Haret”

 

                        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind  includerea în proprietatea publică a municipiului Târgovişte a sălilor de sport construite prin C.N.I. şi darea în administrare către Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” şi Liceul „Spiru Haret”;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii aprobată şi modificată prin Legea nr. 117/2002;

-         prevederile H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de Sport” prin C.N.I. S.A.;

-         prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-         prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al localităţilor;

-         dispoziţiile art. 38  lit. “c”,”f”,”n”şi „x” din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1 Se aprobă includerea în proprietatea publică a municipiului Târgovişte a sălilor de sport construite prin C.N.I. şi darea în administrare către Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” şi Liceul „Spiru Haret” astfel:

-         Sala de sport Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” – str. George Cair nr. 3, suprafaţa construită 1.110 m.p., capacitate 50 locuri spre administrare Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino” cu drept de folosinţă pentru Şcoala „Grigore Alexandrescu”;

-         Sala de sport Liceul „Spiru Haret” şi Liceul „Petru Cercel”- str. Mihai Eminescu nr. 26, suprafaţa construită 1.110 m.p., capacitatea 50 locuri, spre administrare Liceului „Spiru Haret” cu drept de folosinţă Liceul „Petru Cercel”.

            Art. 2 Sălile de sport se dau în administrarea unităţilor de învăţământ menţionate pe bază de protocol de predare – primire.

            În protocol se vor stabili şi condiţiile de administrare.

            Se împuternicesc pentru semnarea protocolului d-l primar – ing. Iulian Furcoiu şi d-l secretar – jr. Vasile Avanu.

            Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se obligă Primarul,  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Direcţia Tehnică şi Gestiune Urbană şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare şi semnare a protocolului.     

 

Nr.    221

Tgv. 30.09.2004

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovişte

a unui imobil (clădire) amplasat în incinta Şcolii „Smaranda Gheorghiu”

şi casarea acestuia

 

                        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-          adresa nr. 1013/20.08.2004 a Şcolii „Smaranda Gheorghiu” prin care se arată inutilitatea bunului în cauză (clădire magazie);

-         raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovişte a unui imobil (clădire) amplasat în incinta Şcolii „Smaranda Gheorghiu” şi casarea acestuia;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         prevederile O.U.G. nr. 30/2000;

-         prevederile O.G. nr. 112/2000;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         dispoziţiile art. 38  lit ”f” din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

      Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovişte a unui imobil (clădire - magazie) amplasat în incinta Şcolii „Smaranda Gheorghiu” şi casarea acestuia.

            Datele de identificare ale imobilului sunt:

-         suprafaţă construită – 128 m.p.;

-         număr de inventar – 1001060;

-         valoarea de inventar reevaluată conform Ordinului nr. 1487/2003 – 115.000.000 lei;

-         fişa bunului imobil – indicativul C5.

            Art. 2 În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei se va constitui prin Dispoziţia Primarului comisia de casare.

            Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se obligă Primarul,  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                               

Nr.    222

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea S.C. CONSIRD S.A. Târgovişte în proprietatea privată a municipiului Târgovişte a suprafeţei de 15 m.p.

pe care se află amplasat Postul TRAFO PT 29/6/0,4 KV

 

                        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-         raportul de specialitate  al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind  preluarea cu titlu gratuit din proprietatea S.C. CONSIRD S.A. Târgovişte în proprietatea privată a municipiului Târgovişte a terenului în suprafaţă de 15 m.p pe care se află amplasat Postul TRAFO PT 29/6/0,4 KV;

-         Hotărârea  nr. 3/ 30.01.2004 a Consiliului de Administraţie al S.C. CONSIRD S.A. şi Decizia din 3.09.2004 prin care se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a Postului TRAFO PT 29/6/0,4 KV şi a terenului aferent în suprafaţă de 15 m.p situat în incinta Bazei de producţie din b-dul Unirii nr. 6-8;

-         H.C.L. nr. 64/13.03.2004 privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte în ceea ce priveşte transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al statului şi din patrimoniul S.C. CONSIRD S.A. în domeniul privat al municipiului Târgovişte şi în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         dispoziţiile art. 38  lit.”f” şi art. 123 pct.3 din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

      Art. 1 Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea S.C. CONSIRD S.A. Târgovişte, în proprietatea privată a municipiului Târgovişte, a suprafeţei de 15 m.p teren aferent Postului TRAFO PT 29/6/0,4 KV, confor Planului de situaţie anexat.

            Art. 2 Preluarea în proprietatea privată a municipiului Târgovişte, a Postului TRAFO PT 29/6/0,4 KV şi a suprafeţei de 15 m.p teren aferent se va face printr-un act de donaţie perfectat la un notar public.

            Art. 3 Se împuternicesc pentru semnarea contractului de donaţie d-l primar – ing. Iulian Furcoiu şi d-l secretar – jr. Vasile Avanu.

            Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se obligă Primarul,  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi Gestiune Urbană şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

  

Nr.    223

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui lot de teren în suprafaţă de 300 m.p. în str. Fructelor nr. 23A numitei Iordan Larisa Ramona, conform Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare

 

                        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-          cererea nr. 13.564/14.07.2004 a numitei Iordan Larisa Ramona prin care solicită atribuirea unui lot de teren în vederea construirii unei locuinţe conform Legii nr. 15/2003;

-         raportul comun de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Tehnice şi Gestiune Urbană, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic Contencios prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a două loturi de terenuri în Cartierul Prepeleac conform Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală modificată prin O:U.G. nr. 101/2003, Legea nr. 175/2004 şi H.G. nr. 896/2003 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         dispoziţiile art. 38  lit ”f” din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1 Se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui teren proprietatea privată a municipiului Târgovişte în suprafaţă de 300 m.p. situat în str. Fructelor nr. 23A(conform Planului de situaţie anexat), numitei Iordan Larisa Ramona.

            Art. 2 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 modificată şi completată beneficiarul are obligaţia ca în termen de un an de la data atribuirii terenului sa inceapa construcţia cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 modificată şi completată ulterior, în caz contrar se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului.

            Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se obligă Primarul,  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi Gestiune Urbană, Direcţia Economică, Serviciul Contencios Juridic, dna Iordan Larisa Ramona şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    224

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui lot de teren în suprafaţă de 276 m.p. în str. Fructelor nr. 15 numitului Feraru Costel   conform Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare

 

                        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-          cererea nr. 17.555/15.09.2004 a numitului Feraru Costel prin care solicită atribuirea unui lot de teren în vederea construirii unei locuinţe conform Legii nr. 15/2003;

-         raportul comun de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Tehnice şi Gestiune Urbană, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic Contencios prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a două loturi de terenuri în Cartierul Prepeleac conform Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală modificată prin O:U.G. nr. 101/2003, Legea nr. 175/2004 şi H.G. nr. 896/2003 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         dispoziţiile art. 38  lit ”f” din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1 Se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei, un teren proprietate privată a municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 276 m.p. situat în str. Fructelor nr. 15(conform Planului de situaţie anexat), numitului Feraru Costel.

            Art. 2 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 modificată şi completată beneficiarul are obligaţia ca în termen de un an de la data atribuirii terenului sa inceapa construcţia cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 modificată şi completată ulterior, în caz contrar se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului.

            Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se obligă Primarul,  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi Gestiune Urbană, Direcţia Economică, Serviciul Contencios Juridic, d-l Feraru Costel şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    225

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea procedurii de aplicare a O.U.G. nr. 37/2004

pentru serviciile de apa

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea procedurii de aplicare a O.U.G. nr. 37/2004 pentru serviciile de apa.

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9/27.09.2004;

-         Prevederile O.U.G. nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Procedura  de aplicare a O.U.G. nr. 37/2004 si a Ordinului nr. 502/27.08.2001 pentru serviciile  de apa, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    226

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Metodologiei de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr. 502/27.08.2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al R.A.G.C. Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Metodologiei de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr. 502/27.08.2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9/27.09.2004;

-     Prevederile Ordinului nr. 502/27.08.2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-     Prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei;

-     Dispozitiile art. 38 lit. „j” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba urmatoarea Metodologie de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr. 502/27.08.2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar:

a)     Indicatorii care reflecta nivelul calitativ al serviciilor publice de apa si canal si intervin in calculul coeficientului de corectie K definit de O.G. nr. 502/2001 se stabilesc in pondere egala, coeficientul de corectie calculandu-se cu formula:

                                    

Kc = K x Cc x Ap x B

 

Formula in care:

 

K   = indicator de corectie al consumului specific;

Cc = indicator de corectie functie de nivelul contorizarii productiei de apa potabila;

Ap =  indicator de calitate al nivelului de continuitate a serviciului de apa potabila;

B   =   indicator de calitate definit in functie de numarul de indicatori analizati lunar in conformitate cu programul de monitorizare stabilit de Directia de Sanatate Publica conform Legii calitatii apei nr. 458/2002.

Acesti indicatori sunt stabiliti in functie de specificul situatiei pe plan local, in conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Ordinul 502/2001.

b)     Calculul productivitatii muncii W1 conform O.G. 79/2001 se calculeaza astfel:

 

               W1   =    Productia facturata (in perioada de calcul) x Kc

                             Nr. mediu de salariati in aceeasi perioada

Art. 2 Descrierea modului de calcul a indicatorilor de calitate care intervin in calcul sunt detaliati in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aplicate de catre R.A.G.C. Targoviste incepand cu data de 01.10.2004.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    227

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R.A.G.C.

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Buget Contabilitate  prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R.A.G.C.;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004;

-         Prevederile OUG 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Prevederile H.C.L. nr. 7/28.01.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2004

-     Dispozitiile art. 38 lit. „d” si „j”  din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta conform Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste, cuprinse in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 7/28.01.2004 care nu sunt modificate de prezenta hotarare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

 Nr.    228

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2004

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Programului de restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9/27.09.2004;

-         Prevederile O.U.G. nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Programul de restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii pentru 65 salariati, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2004.

Programul de restructurare al R.A.G.C. Targoviste constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba noua organigrama a R.A.G.C. Targoviste, in concordanta cu Programul de restructurare prevazut la anexa prevazuta la articolul 1.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    229

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea  listei spatiilor comerciale

si de prestari servicii, ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr. 550/2002

 

Consiliul local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Secretarului municipiului privind completarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr. 550/2002;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal;

-         prevederile art. 5 din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliiilor locale precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

-         prevederile H.C.L. nr. 243/19.11.2002  privind aprobarea listei spatiilor comerciale - proprietate privata a statului si de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, cu modificarile si completarile ulterioare.

-         prevederile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001 privind administratia  publica locala;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba completarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr. 550/2002, cu spatiul comercial si de prestari servicii din strada C-tin Brancoveanu nr.  2.

Art. 2 Dispozitiile H.C.L. nr. 243/19.11.2002 se vor aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat – Biroul Fond Locativ, Directia Economica, comisia municipala pentru vanzarea spatiilor comerciale si de prestari - servicii conform Legii nr. 550/2002 si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    230

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară astăzi 30.09.2004 având în vedere:

-         solicitarea chiriaşilor deţinători ai spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate  în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, privind cumpărarea acestor spaţii;

-         raportul de specialitate privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi;

-         anchetele sociale întocmite de Biroul Fond Locativ din cadrul D.A.P.P.P. pentru fiecare chiriaş şi spaţiu cu destinaţie de locuinţă în parte;

-         Adresa Comisiei municipale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995;

-         dispoziţiile O.G. nr. 81/2003;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-         dispoziţiile art. 38 lit. „h” din Legea nr. 215/2001.

          În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aprobă vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către un număr de 11 chiriaşi, conform tabelului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Vanzarea se va face chiriasilor care la data de 25.11.1995 aveau incheiate contracte de inchiriere.

Art. 2 Pretul de vanzare a spatiilor cu destinatie de locuinta va fi stabilit de un evaluator autorizat agreat de ambele parti.

Comisia de vanzare a acestor spatii va fi constituita prin Dispozitia Primarului.

Art. 3   Preţul vânzării poate fi achitat de cumpărători integral sau în rate lunare esalonate pe o perioadă de 5 ani, fără termen de graţie. Cumpărătorii vor achita un avans de 30 % din preţul spaţiului cu destinaţie de locuinţă, înainte de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, iar pentru  diferenţa ce se va achita în rate se va percepe o dobândă de 5%.

Art. 4   Tinerii căsătoriţi în vârstă de până la 30 ani precum şi persoanele trecute de 60 ani vor plăti în avans 10% din preţul de vânzare iar plata în rate lunare se eşalonează pe o perioadă de 10 ani.

Art. 5  Situaţia juridică a terenului integral sau cotă parte indiviză (dupa caz), aferente constructiei locuinţei, se va stabili conform prevederilor art.36 pct. 2 din Legea nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6 Contractele de vanzare – cumparare a spatiilor cu destinatie de locuinta in cazul vanzarii cu plata in rate  se vor perfecta de catre D.A.P.P.P. prin Serviciul Fond Locativ.

Art. 7 Pentru perfectarea şi semnarea actelor de vânzare-cumpărare ce se vor efectua de către un Notar Public în cazul vânzării spaţiilor cu destinaţie de locuinţă cu plata integrală a spatiului cu destinatie de locuinta a terenului cotă parte indiviză şi a celui aferent, se împuterniceşte Secretarul municipiului Târgovişte.

Art. 8  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Biroul Fond Locativ şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru executare şi comunicare.

 

Nr.    231

Tgv. 30.09.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului-verbal nr. 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114 / 1996

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului verbal nr. 1 al Comisiei de Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale,  pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114 / 1996;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 42 si 43 din Legea nr. 114/1996 si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia privind solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 198/31.08.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

-         Dispozitiile art.38 ,lit.”f” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Procesul verbal nr. 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, anexat prezentei hotarari.

Art.2  Se aproba criteriile si punctajul in vederea repartizarii locuintelor sociale  cuprinse in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    232

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie a spatiilor comerciale si a terenurilor cota-parte indiviza aferente lor, de la parterul blocului G9 din strada Calea Bucuresti, Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-     Raportul de specialitate al Directia Tehnica si Gestiune Urbana prin care propune adoptarea unui proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie a spatiilor comerciale si a terenurilor cota-parte indiviza aferente lor, de la parterul blocului G9 din strada Calea Bucuresti, Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Prevederile O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si contructii de locuinte;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba scoaterea la licitatie a spatiilor comerciale si a terenurilor cota-parte indiviza aferente lor, de la parterul blocului G9 din strada Calea Bucuresti, Targoviste, avand urmatoarele date tehnice:

 

a)     Suprafata construita - spatii comerciale:

- tronson A: 242,5 m.p.;

- tronson B: 432,46 m.p..

b)     Suprafata utila – spatii comerciale:

-   tronson A : doua spatii comerciale a cate 108 m.p.;

-   tronson B : doua spatii comerciale a cate 151,12 m.p. si unul de 83 m.p..

c)     Stadiu fizic actual:

- structura de rezistenta executata;

- coloanele de instalatii se vor finanta conform O.G. nr. 19/1994, facand parte din lucrarile comune.

Art. 2 Planul de situatie face parte integranta din prezenta hotarare.

In termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Stabilirea valorii exacte a spatiului  si a terenului se va face printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat.

Art. 4 Pretul minim de vanzare al spatiului si al terenului va fi cuprins in caietul de sarcini pe baza evaluarii facute de catre expert.

Art. 5  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    233

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse de patiserie

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse de patiserie;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani, cu drept de prelungire anuala, a urmatoarelor amplasamente pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse de patiserie:

1.      str. Constantin Brancoveanu – adiacent parcarii „2 Brazi” langa chioşc de ziare ARTPRESS;

2.      str. Maior Breziseanu - langa chioşc de ziare ARTPRESS;

3.      soseaua Gaiesti – 2 amplasamente alaturate adiacent ultimei cladiri proprietate privata;

4.      str. Radu cel Mare – adiacent bl. 17 A, Sc. A;

5.      str. Tudor Vladimirescu – pe trotuarul de la intrarea principala in Spitalul Judetean;

6.      b-dul Unirii bl. 69 – alaturat de bateria de chioscuri existenta.

 

Art. 2 Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Aspectul constructiei si materialele din care va fi realizata aceasta se vor stabili cu avizul viceprimarului de resort.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   234

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7,

pentru vanzarea de carte

 

      Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-         Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aspectul celor 6 constructii si materialele din care vor fi realizate se stabilesc cu avizul viceprimarului de resort.

Art. 3 Pe spatiul liber dintre constructii se vor amenaja doua alei pietonale pavate precum si zona verde.

Spatiul va fi agrementat cu mobilier urban constand in corpuri de iluminat, jardiniere, banci.

Art. 4  Pretul inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 5 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   235

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala;

-         Solicitarile directorilor unitatilor de invatamant preuniversitare privind inchirierea de terenuri si spatii;

-         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a terenurilor si spatiilor in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pentru desfasurarea activitatii de comercializarea produselor alimentare  preambalate si de patiserie, strict pentru consumul elevilor, si activitate de birotica (xerox), in urmatoarele locatii:           

1.      teren - Grupul scolar „Ion Cioranescu” – 30 m.p.;

2.      teren – Scoala „Vasile Carlova” – 5,25 m.p.;

3.      teren - Scoala „Tudor Vladimirescu” – 12 m.p.

4.      teren – Scoala „Mihai Viteazul” – 8 m.p.;

5.      spatiu cladire parter – Scoala „Radu cel Mare” – 2 m.p.

6.      spatiu cladire parter  - Scoala „Mihai Viteazu” – 2 m.p.

7.      2 spatii cladire - Seminarul Teologic – 6 m.p. si 14 m.p.

8.      spatiu cladire - Grupul Scolar „Constantin Brancoveanu” – 8 m.p.

9.      spatiu cladire – poarta – Scoala Generala nr. 12 – 13 m.p.

Art. 2  In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire decatre Primar, D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   236

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, pentru difuzarea presei

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, pentru difuzarea presei;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, pentru difuzarea presei, dupa cum urmeaza:

1.      Soseaua Gaiesti – vis a vis de C.O.S. Targoviste;

2.      Str. Tudor Vladimirescu – intre Bl. 4 – 5;

3.      B-dul Unirii – trotuar Fac. de Inginerie;

4.      B-dul Unirii – zona PAVCOM, la iesire spre Gaiesti;

5.      B-dul Eroilor – statia taxi Bl. 11 A;

6.      Zona B.R.D. – in fata Bibliotecii Judetene;

7.      Str. C-tin Brancoveanu – statia S.C. Transport Public S.A.;

8.      Soseaua Gaiesti – Fac. de Drept;

9.      Str. Calea Domneasca – spre Stadionul Municipal.

 

Art. 2 Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3  In Caietul de sarcini se va stabili pretul minim de inchiriere precum si modul de realizare a chioscurilor pe baza unui proiect unic.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    237

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind  modificarea si completarea H.C.L. nr. 106/29.04.2004 referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune de catre primarul municipiului Targoviste pentru imobilele considerate monumente istorice aflate in proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice si care urmeaza a fi instrainate

conform Legii nr. 422/2001

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 106/29.04.2004 referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune de catre primarul municipiului Targoviste pentru imobilele considerate monumente istorice aflate in proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice si care urmeaza a fi instrainate conform Legii nr. 422/2001;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 422 privind protejarea monumentelor istorice;

-         Prevederile Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2645/25.04.2003, Anexa 3, art. 2;

-         Prevederile H.C.L. nr. 106/29.04.2004 referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune de catre primarul municipiului Targoviste pentru imobilele considerate monumente istorice aflate in proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice si care urmeaza a fi instrainate conform Legii nr. 422/2001;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „r” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 106/29.04.2004 referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune de catre primarul municipiului Targoviste pentru imobilele considerate monumente istorice aflate in proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice si care urmeaza a fi instrainate conform Legii nr. 422/2001, dupa cum urmeaza:      

Articolul 1 va avea urmatorul continut:

„Incepand cu data prezentei, dreptul de preemtiune pentru imobilele considerate monumente istorice, precum si pentru imobilele din zona de protectie a monumentelor istorice, stabilite conform Legii nr. 422/2001, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat de pe raza Municipiului Targoviste, se va exercita de catre Primarul Municipiului Targoviste in calitate de autoritate executiva.

Neexercitarea dreptului de preemtiune asupra unor imobile monumente istorice sau a imobilelor aflate in zona de protectie a monumentelor istorice, se exprima prin semnarea certificatelor de urbanism eliberate in scopul instrainarii.”

Art. 2 Celelalte prevederi cuprinse in H.C.L. nr.106/29.04.2004, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica, D.A.P.P.P., Serviciul Contencios Juridic si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   238

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru Depozit cu destinatie comerciala in municipiul Targoviste, strada Laminorului nr. 21 B, beneficiar Stanciu Niculina

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind P.U.D. studiat pentru Depozit cu destinatie comerciala in municipiul Targoviste, strada Laminorului nr. 21 B, beneficiar Stanciu Niculina;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38  lit. “f” si „k” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru Depozit cu destinatie comerciala in municipiul Targoviste, strada Laminorului nr. 21 B, beneficiar Stanciu Niculina.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    239

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru Locuinta P+1 in Municipiul Targoviste, strada Poet Grigore Alexandrescu, nr. 46 A, beneficiar Gabrielescu Mircea

 

      Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind P.U.D. studiat pentru Locuinta P+1 in Municipiul Targoviste, strada Poet Grigore Alexandrescu, nr. 46 A, beneficiar Gabrielescu Mircea;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38  lit. “f” si „k” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru Locuinta P+1 in Municipiul Targoviste, strada Poet Grigore Alexandrescu, nr. 46 A, beneficiar Gabrielescu Mircea.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.     240

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru Locuinta si Magazin in Municipiul Targoviste, strada Mihai Popescu, nr. 2 A, beneficiar Popa Stelian

 

      Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind P.U.D. studiat pentru Locuinta si Magazin in Municipiul Targoviste, strada Mihai Popescu, nr. 2 A, beneficiar Popa Stelian;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38  lit. “f” si „k” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru Locuinta si Magazin in Municipiul Targoviste, strada Mihai Popescu, nr. 2 A, beneficiar Popa Stelian.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    241

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, amplasat in Targoviste, strada Baratiei nr. 49, beneficiar Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind reanalizarea documentatiei P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, amplasat in Targoviste, strada Baratiei nr. 49, beneficiar Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38  lit. “f” si „k” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, amplasat in Targoviste, strada Baratiei nr. 49, beneficiar Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova.

Consiliul Local Municipal Targoviste considera ca nu este oportuna construirea acestui obiectiv in zona solicitata.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.     242

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru Locuinte unifamiliale in Municipiul Targoviste, strada Coconilor nr.13, beneficiar Baronide Polihronie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004, avand in vedere:

-                     Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune adoptarea unui proiect de hotarare privind P.U.Z. studiat pentru Locuinte unifamiliale in Municipiul Targoviste, strada Coconilor nr.13, beneficiar Baronide Polihronie;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “f” si „k” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Locuinte unifamiliale in Municipiul Targoviste, strada Coconilor nr.13, beneficiar Baronide Polihronie.

Art. 2 Documentatiile care se vor realiza pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi intocmite conform Regulamentului aferent acestui P.U.Z. si vor fi insotite de avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    243

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea acordului de infratire a municipiului Targoviste cu municipalitatea din Karadeniz Eregli (Turcia)

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea acordului de infratire a municipiului Targoviste cu municipalitatea din Karadeniz Eregli (Turcia);

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38  lit. „y’ din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Protocolul de intentie privind infratirea municipiului Targoviste cu municipalitatea din Karadeniz Eregli (Turcia), anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul municipiului Targoviste, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    244

Tgv. 30.09.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea acordului de infratire a municipiului Targoviste cu municipalitatea din Vellinge (Suedia)

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea acordului de infratire a municipiului Targoviste cu municipalitatea din Vellinge (Suedia);

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38  lit. „y’ din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Protocolul de intentie privind infratirea municipiului Targoviste cu municipalitatea din Vellinge (Suedia), anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul municipiului Targoviste, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    245

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Nita Ioana, domiciliata in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 58, Sc. D, Ap. 68 pentru asigurarea unui diete speciale si a unui tratament adecvat nepotului sau,

Baicu Dumitru Robert, diagnosticat cu leucemie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Nita Ioana, domiciliata in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 58, Sc. D, Ap. 68 pentru asigurarea unui diete speciale si a unui tratament adecvat nepotului sau, Baicu Dumitru Robert, diagnosticat cu leucemie;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Nita Ioana, domiciliata in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 58, Sc. D, Ap. 68 pentru asigurarea unui diete speciale si a unui tratament adecvat nepotului sau, Baicu Dumitru Robert, diagnosticat cu leucemie intocmit de Biroul Asistenta Sociala;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Nita Ioana, domiciliata in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 58, Sc. D, Ap. 68 pentru asigurarea unui diete speciale si a unui tratament adecvat nepotului sau, Baicu Dumitru Robert, diagnosticat cu leucemie.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    246

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru construirea unei anexe gospodaresti la Biserica „Lemnul” din municipiul Targoviste, strada Maior Brezisanu nr. 22, Preot Paroh Gugu Oprea

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

-         referatul d-lui viceprimar Tanase Silviu Gabriel prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru construirea unei anexe gospodaresti la Biserica „Lemnul” din municipiul Targoviste, strada Maior Brezisanu nr. 22, Preot Paroh Gugu Oprea;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste;

-         Avizul Ministerului Culturii si Cultelor datorita faptului ca aceasta biserica se afla pe lista monumentelor istorice;

-         Prevederile art. 38 lit. “d” si “z” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei pentru construirea unei anexe gospodaresti la Biserica „Lemnul” din municipiul Targoviste, strada Maior Brezisanu nr. 22, Preot Paroh Gugu Oprea.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 59.02 – „Cultura, religie si alte actiuni culturale”.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    247

Tgv. 30.09.2004

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 9 milioane numitului Varga Ion domiciliat in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 52, Sc. C, Ap. 45

pentru achitarea unor facturi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 9 milioane numitului Varga Ion domiciliat in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 52, Sc. C, Ap. 45 pentru achitarea unor facturi;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Varga Ion domiciliat in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 52, Sc. C, Ap. 45 pentru achitarea unor facturi;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 9 milioane numitului Varga Ion domiciliat in Targoviste, strada Moldovei, Bl. 52, Sc. C, Ap. 45, pentru achitarea unor facturi.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    248

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Constantin Mariana domiciliata in Targoviste, strada Campulung, Bl. 31, Ap. 34 pentru achitarea unor facturi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Constantin Mariana domiciliata in Targoviste, strada Campulung, Bl. 31, Ap. 34 pentru achitarea unor facturi;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Constantin Mariana domiciliata in Targoviste, strada Campulung, Bl. 31, Ap. 34 pentru achitarea unor facturi;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 15 milioane numitei Constantin Mariana domiciliata in Targoviste, strada Campulung, Bl. 31, Ap. 34 pentru achitarea unor facturi.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    249

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind contractarea unui credit in valoare de 10.000.000 mii lei pentru finantarea lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizare Piata 1 Mai”

 

                        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Buget Finante prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind contractarea unui credit in valoare de 10.000.000 mii lei pentru finantarea lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizare Piata 1 Mai”;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 59 din O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aproba contractarea unui credit in valoare de 10.000.000 mii lei pentru suplimentarea fondurilor alocate in anul 2004 pentru finantarea lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizare Piata 1 Mai”.

Art. 2  Contractarea imprumutului se incadreaza in prevederile din O.G. nr. 45/2003, conform celor aratate mai jos:

1.          total veniturile bugetului local = 371.952.500 mii lei;

2.          totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile conrtractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv  = 52.270.219 mii lei (inclusiv creditul care urmeaza a fi contractat), respectiv 14,05 % din totalul veniturilor prevazute la punctul 1. 

Art. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se obligă Primarul, Direcţia Economica - Serviciul Buget Finante, Direcţia Tehnică şi Gestiune Urbană, Administratia Pietelor şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

   

Nr.   250

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind activitatile pentru ridicarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor cu tractiune animala, precum si a animalelor lasate la pasunat

pe raza municipiului Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.09.2004, având în vedere:

-             Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Serviciul Retele Locale prin care propune adoptarea unui proiect de hotarare privind activitatile pentru ridicarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor cu tractiune animala, precum si a animalelor lasate la pasunat pe raza municipiului Targoviste;

-             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-             Prevederile H.G. nr. 85/2003 privind Regulamentul de circulatie;

-             Prevederile H.C.L. nr. 64/2002 privind normele de gospodarire comunala;

-             Prevederile H.C.L. nr. 50/2003 privind aprobarea traseelor de acces si circulatie precum si orele de deplasare pentru vehiculele cu tractiune animala detinute de catre producatorii agricoli;

-             Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. „l” si alin. (3) din Legea nr. 215/2001

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba urmatoarele activitati pentru ridicarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor cu tractiune animala, precum si a animalelor lasate la pasunat pe raza municipiului Targoviste, conform prevederilor legale:

1.               Ridicarea de catre echipaje specializate, a vehiculelor cu tractiune animala si a animalelor lasate la pasunat, depistate in urma controalelor efectuate pe raza municipiului Targoviste, de catre personalul imputernicit de Primarul Municipiului Targoviste, in colaborare cu Politia Municipiului Targoviste.

2.               Depozitarea vehiculelor cu tractiune animala, precum si a animalelor retinute se va efectua intr-un spatiu special amenajat de catre administratia locala.

3.               Eliberarea catre proprietari a vehiculelor cu tractiune animala, precum si a animalelor, se va efectua dupa achitarea amenyilor contraventionale, stabilite prin legislatia in vigoare, si a taxelor pentru prestarea serviciilor respective: 

-         Taxa de eliberare vehicul cu tractiune animala: 200.000 lei, reprezentand cheltuielile pentru transport si depozitare;

-         Taxa de eliberare animal: 200.000 lei reprezentand cheltuielile pentru transport si retinere, la care se adauga 405.000 lei/zi reprezentand cheltuielile zilnice pentru intretinerea unui animal

 

Art.2 Nerespectarea traseelor si a orelor de circulatie de catre vehiculele cu tractiune animala, autorizate conform H.C.L. nr. 50/2003 cat si a celor neautorizate, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 3 Pasunatul pe spatiile verzi din municipiul Targoviste se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, conform H.C.L. nr. 64/2002, art. 11, lit. „f”.

Art. 4  Daca proprietarii vehiculelor si ai animalelor nu se prezinta in termen de 5 zile de la ridicarea lor, acestea vor intra in proprietatea administratiei publice locale.

Art. 5  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Serviciul Retele Locale, personalul imputernicit de Primarul Municipiului Targoviste care se va ocupa de aceasta activitate, Politia Municipiului Targoviste, Serv. Gradini Publice si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    251

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea domnului consilier Dragan Sebastian Dragos in vederea apararii intereselor Consiliului Local Municipal Targoviste in litigiile care fac obiectul Dosarelor nr. 3796, 3797 si 3798 / 2004

aflate pe rol la Tribunalul Dambovita - Sectia civila

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004 avand in vedere:

-         Informarea d-lui Secretar al Municipiului Targoviste privind chemarea in judecata a Consiliului Local Municipal Targoviste de catre numitii Furcoiu Iulian, Bondila Dorel si Cristea Ioana;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Propunerea formulata de consilieri in sedinta ordinara din data de 30.09.2004;

-         Hotararile judecatoresti nr. 618 – 620 / 2004 pronuntate de Tribunalul Dambovita;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Dragan Sebastian Dragos, in vederea apararii intereselor Consiliului Local Municipal Targoviste in litigiile care fac obiectul Dosarelor nr. 3796, 3797 si 3798 / 2004 aflate pe rol la Tribunalul Dambovita - Sectia civila.

Art. 2  Domnul Dragan Sebastian Dragos va formula in termen si sustine, recursul, impotriva sentintelor civile nr. 618, 619 si 620 din 15.09.2004 pronuntate in dosarele sus-amintite.

Reprezentantul Consiliului Local Municipal Targoviste este obligat sa epuizeze toate caile de atac prevazute de lege in solutionarea litigiilor in cauza.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, d-l consilier Dragan Sebastian Dragos si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    252

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind unele masuri de implementare a proiectului  de prindere, sterilizare, deparazitare, vaccinare antirabica si identificare a cainilor fara stapan de pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.09.2004 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Gradini Publice privind oferta Fundatiei de protectie a animalelor fara stapan „Vier – Pfoten” facuta Primariei Municipiului Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „x” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  In vederea implementarii proiectului de prindere, identificare, sterilizare, deparazitare si vaccinare antirabica a cainilor fara stapan din Municipiul Targoviste, se va intocmi, perfecta si semna un contract intre Primaria  Municipiului Targoviste  si Organizatia pentru protectia animalelor „Vier-Pfoten – filiala Romania”, in care vor fi stabilite obligatiile si raspunderile ambelor parti.

Art. 2  Se va amenaja un adapost cu toate utilitatile necesare, pentru intretinerea cainilor fara stapan castrati, prinsi pe raza Municipiului Targoviste, care intra sub incidenta activitatilor cuprinse la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3  Intretinerea in conditii optime, a cainilor fara stapan din adapostul sus-mentionat, se va face de catre Fundatiile de protectie animalelor, pe baza unui contract incheiat cu Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Gradini Publice, Organizatia „Vier – Pfoten” – filiala Romania, si secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    253

Tgv. 30.09.2004

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii octombrie 2004

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.09.2004,avand in vedere:

- Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

- Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 142/15.07.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Briceag Paul Robert in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii octombrie 2004.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Briceag Paul Robert si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    254

Tgv. 30.09.2004