H O T Ă R Â R E      

privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor

din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale cu privire la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 125, alin. 2, lit. “d” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” şi ale alin. 4, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se scutesc de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice şi juridice din Municipiul Târgovişte, care îşi achită integral toate obligaţiile fiscale principale restante către Consiliul Local Municipal Târgovişte, în perioada 01.11.2013-13.12.2013, inclusiv.

Art. 2 Scutirea se aplică tuturor majorărilor ce izvorăsc din neplata la termenul scadent a taxelor si impozitelor locale, exceptându-se cele ce sunt de natură contractuală si se realizează conform procedurii stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică prin Serviciul de Impozite şi Taxe Locale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   337

  Tgv. 31.10.2013