IMPORTANT

          VALABILITATEA ACTELOR DE IDENTITATE SE MENȚINE PE TOATĂ PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, PRECUM ȘI PENTRU O PERIOADĂ DE 90 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA ACESTEI STĂRI DE ALERTĂ (ART. 4 ALIN. 5 DIN LEGEA NR. 55/15.05.2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE                   COVID- 19)

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE

- EVIDENȚA PERSOANELOR -

 

       DATE CONTACT:  ADRESĂ: LOC. TÂRGOVIȘTE, B-DUL UNIRII, NR.24-26

                                         TELEFOANE: 0245/212.418- EVIDENȚA PERSOANELOR

                                                                0245/610.090- STAREA CIVILĂ

                                           FAX: 0245/212.418

                                           MAIL: spcep_tgv@pmtgv.ro

       

PROGRAM CU PUBLICUL

PRIMIRI DOCUMENTE NECESARE EMITERII

ACTELOR DE IDENTITATE

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

 

PRIMIRI- ELIBERĂRI ADEVERINȚE,

CERTIFICATE, FORMULARE/

INFORMAREA CETĂȚENILOR

 CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI

LUNI:

09.00 -15.00

LUNI:

 09.00-16.30

LUNI:

08.30-16.30

MARȚI:

13.00 -19.00

MARȚI:

09.00-19.00

MARȚI:

08.30-16.30 

MIERCURI:

13.00 -19.00

MIERCURI:

 09.00-19.00

MIERCURI:

08.30-18.30

JOI:

09.00 -15.00

JOI:

09.00-16.30

JOI:

08.30-16.30

VINERI:

09.00 -15.00

VINERI:

09.00-16.30

VINERI:

08.30-16.30

 

              

ELIBERARE BON ORDINE

 

SOLICITANȚII ÎȘI VOR PROCURA BON DE LA APARATUL SITUAT ÎN SALA DE AȘTEPTARE, ÎN ORDINEA SOSIRII, ÎNCEPÂND CU ORA 8.00, ÎN ZILELE LUCRĂTOARE ALE SĂPTĂMÂNII.

 

ACCESUL PERSOANELOR SE FACE ÎN FUNCȚIE DE BONUL DE ORDINE, ÎN LIMITA PROGRAMULUI DE

 LUCRU CU PUBLICUL.

 

     SE EMIT 90 DE BONURI PE ZI. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE AU FOST PRIMITE CERERILE PENTRU CELE 90 DE PERSOANE ÎNAINTE DE FINALIZAREA PROGRAMULUI, VOR FI PRIMIȚI CETĂȚENII ÎN ORDINEA VENIRII.

 

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

 

LUNI: 13.00- 16.00

 

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN ZIUA DE LUNI ÎNTRE ORELE 8.30- 12.30,

 LA DOAMNA SCARLAT DANIELA- SECRETARIAT

 

LOCALITĂȚI ARONDATE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE

 

1.           ANINOASA

2.           BUCȘANI

3.           BĂLENI

4.           COMIȘANI

5.           DOBRA

6.           DOICEȘTI

7.           GURA-OCNIȚEI

8.           LUCIENI

9.           NUCET

10.      OCNIȚA

11.      PERȘINARI

12.      RACIU

13.      RĂZVAD

14.      TĂTĂRANI

15.      ULMI

16.      ȘOTÂNGA

17.      VĂCĂREȘTI

 

PLATĂ TAXE

 

                        Cetățenii au la dispoziție un automat selfpay pentru efectuarea plății taxelor și amenzilor aferente serviciilor prestate de  S.P.C.E.P.

          Târgoviște, pus în funcțiune în locația din Târgoviște, b- dul Unirii nr. 24-26(sediul S.P.C.E.P. Târgoviște).

                          Cetățenii pot achita la acest automat un număr de 5 taxe, după cum urmează:    

                - taxă eliberare C.I.- 7 lei                           

 - taxă eliberare C.I.P.- 1 leu

 - taxă furnizare date- 1 leu

 - taxă divorț- 623 lei

 - taxă închiriere sală în vederea oficierii căsătoriei- 260 lei

De asemenea, pot fi achitate amenzile aplicate pentru sancționarea contravențiilor la regimul de evidență a persoanelor și eliberarea actelor de identitate în cuantumul stabilit de agentul constatator.

Echipamentul permite achitarea atât prin plata cu card bancar, cât și cu numerar, fără eliberare de rest.

 

 

 

SERVICII OFERITE CETĂȚENILOR:

 

     •Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;

  •Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;

  •Eliberarea actului de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, modificării datelor de stare civilă, anulării documentului, schimbării sexului sau a fizionomiei;

  •Eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate deținut anterior;

•Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, schimbării denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor;

  •Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române;

  •Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România;

  •Eliberarea cărții de identitate provizorii;

  •Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;

  •Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;

  •Obținerea certificatului de atestare a domiciliului;

  •Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care petentul figurează înregistrat în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

  •Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care o terță persoană figurează înregistrată în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 

         DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ

-      certificatul de naștere, original și copie;

-      actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

-      certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, certificatul de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească- definitivă și irevocabilă/definitivă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie. Copia certificatului de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească se realizează în extras, doar pentru părțile care privesc aspectele relevante pentru eliberarea actului de identitate;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

ATENȚIE !

În actul de identitate al părintelui și/sau reprezentantului legal trebuie ca ADRESA DE DOMICILIU să fie actualizată; mediu rural: comuna…,sat…,str…, nr… sau mediu urban: denumire stradă actualizată…, bl…, apt….

 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-  a fost încredințat în plasament, actul de identitate urmând a fi eliberat în baza solicitării scrise a acestora.

De la vârsta de 14 ani și pănă la împlinirea a 18 ani, actul de identitate se solicită în condiții similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani.

 

          ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE FACE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ.

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ

-      certificatul de naștere, original și copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului - se dă în fața lucrătorului desemnat de S.P.C.E.P. Târgoviște;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

ATENȚIE!  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE O VOR CONTACTA PE D- NA BULIN ADRIANA PRIN INTERMEDIUL OFIȚERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ; ANULĂRII DOCUMENTULUI; SCHIMBĂRII SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI; ATRIBUIRII UNUI NOU C.N.P.;  PRESCHIMBĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE NU SE MAI EMIT, DAR SUNT VALABILE

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ

-      actul de identitate;

-      certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorț*, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie, în extras**;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului, original și copie;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumele părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s- au modificat datele de stare civilă.

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

     ** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ

-      actul de identitate;

-      certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorț*, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie, în extras**;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului, original și copie;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

 

    

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

 

      DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ

-      actul de identitate, în cazul deteriorării;

-      certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorț*, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie, în extras**;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului, original și copie;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      un document oficial cu fotografie de dată recentă (act emis cu cel mult 2 ani anterior datei depunerii cererii): permis de conducere, original și copie/ pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

    

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DENUMIRII SAU RANGULUI LOCALITĂȚILOR ȘI STRĂZILOR,  AL RENUMEROTĂRII IMOBILELOR SAU REARONDĂRII ACESTORA, AL ÎNFIINȚĂRII LOCALITĂȚILOR SAU STRĂZILOR

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate -DESCARCĂ

-      actul de identitate;

-      certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorț*, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie, în extras**;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului, original și copie;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).   

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

DOBÂNDIRII/ REDOBÂNDIRII CETĂȚENIEI ROMÂNE

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ

-      certificatul  de cetățenie română, eliberat potrivit legii, original și 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani dovada cetățeniei se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere al minorului însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;

-      certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);

-      certificatul/hotărârea judecătorească privind statutul civil*, original și copie, în extras**;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, ori, după caz, documentul care atestă dreptul de ședere/ rezidență pe teritoriul României, original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda documentul care atestă dreptul de ședere/ rezidență pe teritoriul României eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/ Structurile subordonate pentru a fi remis structurii emitente  împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie, eliberat potrivit legii. În situația în care solicitantul nu mai deține acest document va da o declarație privind condițiile în care l- a pierdut sau i- a fost furat.

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

    ** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

ATENȚIE!

  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE ÎL VOR CONTACTA PE D- NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL     

 PRIN INTERMEDIUL OFIȚERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România- DESCARCĂ

-      certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorț*, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie, în extras**;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului, original și copie;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      pașaportul românesc cu menționarea statului de domiciliu, valabil sau expirat, ori certificatul de cetățenie română, original și copie;

-      actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat de autoritățile străine, original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

    ** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

 

ATENȚIE!

  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE ÎL VOR CONTACTA PE D- NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIȚERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII

 

 

ELIBERAREA

CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII

 

DOCUMENTE NECESARE:

 cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ

-  3 fotografii mărimea 3x 4 cm cu o bandă albă de 7 mm. la bază;

-    documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a statutului civil, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu, original și copie;

-    chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 1 leu

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

 

 

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII

CETĂȚENILOR ROMÂNI CU

 DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România- DESCARCĂ

-      pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea statului de domiciliu, original și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;

-      certificatul de naștere și/sau căsătorie  eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul, original și copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorț*, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie, în extras**;

-      dovada adresei de reședință din România, original și copie;

-      3 fotografii mărimea 3x 4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.;

-        chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 1 leu

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

      

 

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE

A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței-  DESCARCĂ

-      actul de identitate al solicitantului;

-      documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

 

 

TERMENUL DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ȘI DE ÎNSCRIERE A

MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ

      • 5 zile lucrătoare(nu se ia în calcul data depunerii cererii)- pentru eliberarea actului de identitate;

 

     • 3 zile lucrătoare(nu se ia în calcul data depunerii cererii)- pentru înscrierea mențiunii de reședință.

 

         În situația în care se impun verificări, actul de identitate va fi eliberat în termenul legal de 30 zile, termen ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

 

         În situații deosebite și prezentând documente justificative, solicitantul se poate adresa șefului serviciului (în cadrul programului de audiențe) pentru reducerea termenului de eliberare.

 

         Pentru eliberarea actului de identitate în situații deosebite, cetățenii se pot adresa și Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dâmbovița (în spatele magazinului Muntenia- Mega Image)- art. 14 alin.6 din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

TAXELE NECESARE ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE:

1. CARTEA DE IDENTITATE    - 7 LEI

2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE  - 1 LEU

CONTRAVALOAREA  ACTELOR DE IDENTITATE  SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY  AMPLASAT  ÎN  SEDIUL S.P.C.E.P. TÂRGOVIȘTE  SAU LA SERVICIUL TAXE  ȘI  IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE – ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A  SINDICATELOR  SAU PRIN ORICE ALTĂ  METODĂ  LEGALĂ  DE  PLATĂ

 

                                                           EXTRASUL HOTĂRÂRII DE DIVORȚ

Solicitanții care au obligația prezentării hotărârii de divorț prezintă doar filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ SE POATE FACE CU UNUL

DIN  URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

a)      extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;

b)     declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);

c)      declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b).

Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții  lor legali.

d)     documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație de locuință.

e)      actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal/permis de ședere permanentă, numai în situația minorilor  care solicită eliberarea primei cărți de identitate.

 

1.     Extrasul de carte funciară sau documentul eliberat de primării trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

2.     Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente(în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare).

3.     Declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului și cu cel mult 6 luni înainte de acestă dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular ori autoritățile străine competente.

 

 

ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIȚIILE DE VALIDITATE

PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PRIVIND TITLUL LOCATIV-  ÎNSCRIS CU CARACTER EXEMPLIFICATIV

 

1.    EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii

 

2.    CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPĂRARE și PROCES-VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE(după caz) a unui imobil cu destinație locuință, autentificat sau înregistrat la nivelul persoanei juridice care a deținut fondul locativ( original și copie)

 

3.    CONTRACT DE DONAȚIE A UNUI IMOBIL cu destinație locuință, autentificat (original și copie)

 

4.    CONTRACT DE SCHIMB a unui imobil cu destinație locuință, autentificat  original și copie)

 

5.    CONTRACT DE PARTAJ VOLUNTAR, autentificat (original și copie)

 

6.    CONTRACT DE ÎNTREȚINERE, autentificat (original și copie)

 

7.    CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ, autentificat (original și copie)

 

8.    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ȘI PROCES- VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE (după caz) a unui imobil cu destinație locuință, autentificat/ înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau contractul în care  părțile, conținutul, semnătura și data certă sunt atestate de către avocat( original și copie)

 

9.    CERTIFICAT DE MOȘTENITOR legal sau testamentar (original și copie)

 

   10. CONTRACT DE COMODAT, autentificat sau contractul în care părțile, conținutul, semnătura și data  

       certă sunt atestate de către avocat (original și copie)

 

11. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ SAU DEFINITIVĂ privind constatarea dreptului de proprietate, uzucapiunea, accesiunea imobiliară, revendicarea sau partajarea unui imobil cu destinație locuință( original și copie)

 

12. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE a unui imobil cu destinație locuință însoțită de procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor (original și copie)

 

13. ACT DE ADJUDECARE A UNUI IMOBIL (original și copie)

 

14. CONTRACT DE LEASING IMOBILIAR (original și copie)

 

15. CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ, autentificat                (original și copie)

 

16. CONTRACT PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE ȘI PROCESUL- VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE/RECEPȚIE A LOCUINȚEI (original și copie)

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE PETENTUL FIGUREAZĂ ÎNREGISTRAT ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016  PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE  

 

• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P;

• BULETINUL/ CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI- ORIGINAL ȘI COPIE;

•CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOARE ,, TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT  ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE ( ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)/ DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII ,, TAXĂ FURNIZARE DATE" PENTRU TOATE CELELALTE METODE LEGALE DE PLATĂ- 1 LEU

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE O TERȚĂ PERSOANĂ FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

 

         SITUAȚII:

A)                CÂND PETENTUL ARE CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL TERȚEI PERSOANE DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE

         DOCUMENTE NECESARE:

 

 

    B) CÂND NU EXISTĂ  CONSIMȚĂMÂNTUL   TERȚEI PERSOANE ÎNSĂ EXISTĂ TEMEI LEGAL JUSTIFICAT

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

 

EX: PENTRU A SE ÎNDEPLINI PROCEDURA DE CITARE ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII UNUI LITIGIU AFLAT PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI SE IMPUN DOCUMENTELE PREZENTATE ANTERIOR SI CERTIFICAT DE GREFĂ ÎN ORIGINAL SAU CERTIFICAT PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DIN CARE SĂ REZULTE NUMĂRUL DOSARULUI, INSTANȚA ȘI FAPTUL CĂ SOLICITANTUL ȘI PERSOANA DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE SUNT PĂRȚI ÎN PROCES.

 

 

 

            DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA

CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DOMICILIULUI

 

 

 

CÂND SOLICITANTUL ESTE ÎN IMPOSIBILITATEA DEPLASĂRII LA SEDIUL S.P.C.E.P. TÂRGOVIȘTE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 

 

 

- STARE CIVILĂ -

        PROGRAM CU PUBLICUL

                         

                                                          LUNI , MARȚI, JOI, VINERI 

    08:30 - 12:00

              PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR

     14:30 - 16:30

ELIBERĂRI ACTE

                                                           M I E R C U R I

    08:30 - 12:00

             PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR

    14:30 - 16:30

ELIBERĂRI ACTE

    16:30 - 18:30

PRIMIRI ȘI ELIBERĂRI ACTE STARE CIVILĂ

 

Programul pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s- a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare:

LUNI- VINERI: 13.30- 14.30

Soluționarea cererilor de transcriere formulate în temeiul art.41 alin 5¹ din Legea 119/ 1996 privind actele de stare civilă, se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii.

 

 

       Informații privind circulația anumitor documente oficiale între statele membre

ale Uniunii Europene

 

 

      În temeiul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în statele membre ale Uniunii Europene.

      Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un fomular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale unui stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt stat membru. Este vorba de următoarele documente:

- documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;

- documente administrative;

- actele notariale;

- certificatele oficiale înscrise pe documente private;

- documentele diplomatice și consulare.

 În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:

- nașterea;

- decesul;

- faptul că o pesoană este în viață;

- numele;

- căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;

- divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

- parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de

  parteneriat înregistrat;

   - desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

- filiația sau adopția;

- domiciliul și/ sau reședința;

- cetățenia;

- absența cazierului judiciar;

- calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau  la alegerile locale într- un alt stat membru. 

Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Atragem atenția asupra faptului că, nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într- un alt stat membru și trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autoritățile respectivului stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

Mai multe informații cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e- justiție:  https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.

 

 

SERVICII OFERITE CETĂȚENILOR:

 

• Înregistrarea nașterii;

• Înregistrarea căsătoriei;

• Înregistrarea decesului;

• Înregistrarea divorțului pe cale administrativă;

• Transcriere acte de stare civilă;

• Schimbarea numelui pe cale administrativă;

• Eliberare certificate de stare civilă în caz de pierdere, distrugere, furt sau preschimbare;

• Eliberare extrase multilingve;

• Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora;

• Eliberare Anexa 9( dovadă de stare civilă).

 

ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

 

        Înregistrarea nașterii  se face în termen de:

-  30 zile de la data producerii evenimentului, pentru copilul născut viu;

-  3 zile pentru copilul născut mort;

- 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înauntrul termenului de 30 zile;

- 30 zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/ unitate sanitară.

După expirarea termenului de 30 zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului cu aprobarea primarului si cu avizul conform al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor.
      Declararea nașterii se poate face de oricare dintre părinți, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere sau personalului din unitatea medicala în care a avut loc nașterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoștință despre nașterea unui copil. 


SITUATII: 

1. Înregistrarea nașterii copilului din căsătorie - Acte necesare:


2. Înregistrarea nașterii copilului din afara căsătoriei - Acte necesare:


Recunoașterea nou-nascutului de catre tata:

 

 
NUMELE COPILULUI

 Situatii:

1.     Numele de familie al copilului este comun cu al părinților, când aceștia au același nume de familie.

2.     Când părinții au nume de familie diferite, copilul poate avea numele de familie al unuia dintre aceștia sau numele de familie reunite ale acestora, în conformitate cu declarația scrisă a ambilor parinți dată în fața ofiterului de stare civilă.

NOTĂ: În cazul părinților care nu se înteleg cu privire la numele copilului, Primarul localității unde se înregistrează nașterea, prin dispoziție, va decide numele copilului.

 

INREGISTRAREA CĂSĂTORIEI


Declararea căsătoriei 


Declarația de căsătorie, se face personal, de către viitori soți, în scris (pe formular tipizat), când cel puțin unul dintre viitori soți are domiciliul sau reședința în municipiul Târgoviște. 

SITUATII: 
1
. Căsătoria între doi cetățeni români  

 

Acte necesare:


Daca este cazul:

§    autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscriptie își are domiciliul cel care cere încuviințarea - in cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție- original;

§   certificatul de deces al fostului soț- original si copie;

§   sentința de divorț în original și în fotocopie, cu mențiunea că aceasta a rămas definitivă și irevocabilă sau definitiva- original și    

  copie;


2
. Căsătoria unui cetățean român cu un cetățean străin 

 

Acte necesare pentru cetățeanul străin:

 

 

 

INREGISTRAREA DECESULUI

 

             Declararea decesului

Termenul legal de declarare a decesului:

-      3 zile de la data încetării din viață, când cauza decesului este naturală;

-      48 de ore socotit de la momentul morții, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru;

-      24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

 

Declararea decesului se face de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa acestora de catre orice persoană care are cunoștință despre deces ori medicul sau alt cadru din unitatea sanitară.


Acte necesare:

 

 

TRANSCRIEREA ACTULUI DE STARE CIVILĂ

 

     Transcrierea reprezintă înregistrarea în documentele de stare civilă românești a actelor sau faptelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiatate în străinătate de autoritățile locale.

 

1.    Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de naștere eliberate de autoritățile străine: 

 

    Competență:

A.Unul dintre părinți are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Târgoviște.
În cazul copiilor a căror naștere s- a produs în străinătate și care au fost înregistrați la autoritățile străine competente, părinții cetăteni români, sunt obligați în termen de 6 luni de la data întoarcerii în țară, să ceară transcrierea certificatelor de naștere străine în actele de naștere românești, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în țară. 

B. Persoanele care au obținut cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare depun actele personal sau prin reprezentanții lor legali.
    Acte necesare:

cererea de transcriere adresată primarului municipiului Târgoviște; 
-certificatul de naștere original simplu/supralegalizat/apostilat eliberat de autoritățile din străinătate;
- copie a certificatului de naștere;

- traducerea legalizată a certificatului de naștere;

-actul de identitate al solicitantului sau părintelui care solicită transcrierea, original și copie; 
-certificatele de stare civilă ale părinților (naștere și căsătorie, dacă este cazul), original și copie;
- declarație dată în fața ofițerului de stare civilă de părintele care solicită transcrierea din  care să reiasă domiciliul minorului, la unul dintre aceștia, în cazul în care părinții au domicilii diferite;

- declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române;

- certificatul de cetățenie in original și copie pentru persoanele de la pct. B precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine.

 

 2. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de căsătorie eliberate de autoritățile străine:

    Competență:

 - unul dintre soți are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Târgoviște sau persoanele care au obținut cetățenia română în baza art. 10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare

    Acte necesare:

-cererea de transcriere adresată primarului localității în raza căreia își are domiciliul solicitantul;
-certificatul de căsătorie original simplu/supralegalizat/apostilat eliberat de autoritățile străine;
- copie a certificatului de căsătorie;

- traducerea legalizată a certificatului; 

- actele de identitate ale soților, original și copie;

- declarații notariale din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români, sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat  după căsătorie, în situația în care în certificatul/extrasul procurat din străinătate nu se face referire la numele soților după căsătorie;
- certificatele de naștere ale soților , original și copie;

-hotărârea de divorț, definitivă sau irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
- certificatul de deces al fostului soț, în cazul în care solicitantul a mai fost căsătorit, original și copie;

- convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/supralegalizată/apostilată, original și traducere legalizată. În situația în care nu a fost încheiată, soții dau o declarație privind legea aplicabilă regimului matrimonial;

- certificatul de cetățenie în original și copie pentru persoanele care au dobândit cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine;
   Depunerea dosarului de transcriere 
se poate face personal de către unul dintre soți sau de către o altă persoană împuternicită prin procură specială. Din procura specială trebuie să rezulte faptul că solicitantul este împuternicit de către unul din soți, să-l reprezinte la oficiul de stare civilă al municipiului Târgoviște, pentru transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române și ridicarea certificatului românesc.

 

2.    Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de deces eliberate de autoritățile străine:

 

    Competență: ultimul domiciliu al decedatului sau domiciliul solicitantului să fie în municipiul Târgoviște.

 

    Acte necesare:

     - cererea de transcriere adresată primarului  municipiului Târgoviște;

     - certificatul sau extrasul de pe actul de deces simplu/supralegalizat/apostilat emis de autoritățile din străinătate;

    - copie a certificatului sau extrasul de deces emis de autoritățile străine; 

    - traducerea legalizată a certificatului/extresului de deces; 

    - certificatul de naștere și de căsătorie ale persoanei decedate, original și copie;

    - actul de identitate al persoanei decedate;

    - actul de identitate al persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces, original i copie;

    - declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române.

 

 

ÎNREGISTRAREA DIVORȚULUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

 

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal, de ambii soți, în fața ofițerului

de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a

soților.

Condiții:

-         soții sunt de acord cu divoțul;

-         nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați;

-         niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție;

-         nu au solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.

 

Acte necesare:

-         certificatul de căsătorie, în original și copie;

-         certificatele de naștere ale soților, în original și copie;

-         documentele cu care se face dovada identității, în original și copie;

-         dovada  plății ,,taxă divorț" (se achită la automatul selfpay amplasat  în sediul S.P.C.E.P. Târgoviște sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun. Târgoviște - în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării ,, taxă divorț" pentru toate celelalte metode legale de plată- 623 lei

 

După expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea dosarului este necesară prezența ambilor soți pentru a completa  formularul de menținere a declarației inițiale de divorț. În caz de neprezentare dosarul va fi clasat.

În caz de renunțare sau neprezentare, suma achitată nu se restituie.

 

 

 

 

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

Cetățeanul român, personal sau prin împuternicit, pentru motive temeinice prevăzute de dispozițiile O.G. nr. 41/2003, adresează cerere de schimbare de nume/ prenume la structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana interesată.

Acte necesare:

-         exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/ prenumelui, original;

-         act de identitate, original și copie;

-         certificate de stare civilă, original și copii;

-         cazier judiciar (valabilitate 6 luni), în original;

-         cazier fiscal (valabilitate 30 de zile), în original;

-         declarație notarială de consimțământ, în cazul în care schimbarea numelui/prenumelui privește numai pe unul dintre soți  sau pe copilul (copiii) minori, dacă e cazul, în original;

-         acte doveditoare în sprijinul motivării cererii de schimbare de nume/prenume, original și copie;

-         procură specială sau împuternicire avocațială, dacă este cazul, în original;

-         act de identitate mandatar (împuternicit), în original și copie;

-         MEMORIU- în care se prezintă motivul pentru care se solicită schimbarea numelui.

 

ELIBERARE CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ ÎN CAZ DE PIERDERE, DISTRUGERE, FURT SAU PRESCHIMBARE

 

 

1.    Certificatul de naștere se poate elibera:

-         titularului;

-         pentru minorii care nu au acte de identitate, se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;

-         persoanei împuternicite de către titular prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizat㠖funcție de țara în care a fost întocmită) sau împuternicire avocațială.

 

2.    Certificatul de căsătorie se poate elibera:

 

-         unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți;

-         persoanei împuternicite de către unul dintre soți prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizat㠖funcție de țara în care a fost întocmită) sau împuternicire avocațială.

 

3.    Certificatul de deces se poate elibera:

 

-         membrilor familiei;

-         altor persoane îndreptățite (depun documente din care rezultă această calitate).

Solicitantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil.

 

ELIBERARE EXTRASE MULTILINGVE

 

 

Extrase multilingve ale actelor de stare civilă sunt eliberate în condițiile Convenției de la Viena nr. 16 / 1976, de către autoritățile competente ale statelor părți. Sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau alte formalități echivalente și se utilizează în aceleași condiții ca și certificalele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției.

 

Actele necesare eliberării:

 

-         cerere tip;

-         actul de identitate al titularului extrasului (pentru naștere și căsătorie), al persoanei îndreptățite (pentru extras deces), al persoanei împuternicite (pentru extras naștere, căsătorie, deces), în original;

-         procură specială în cazul persoanelor împuternicite, în original.

 

 

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA SI A MENTIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

 

Rectificarea presupune indreptarea erorilor comise cu ocazia inregistrărilor de stare civila.

 

         Actele necesare:

-         cerere tip;

-         act de identitate- copie si original;

-        act de identitate împuternicit- copie si original (daca este cazul);

-        documentele din care rezultă eroarea comisă- copie si original.

 

            ELIBERARE ANEXA 9

 

 

Anexa 9 ofera informatii cu privire la mentiunile existente pe marginea actelor de stare civila

Actele necesare eliberarii:

 

-         cerere tip;

-         act de identitate- original si copie;

-         certificat de naștere- original și copie.

 

Cererea se depune de titularul actului sau de persoana imputernicita de titularul actului prin procura speciala, autentificata de notar (dupa caz- simpla/ cu apostila/ supralegalizata- functie de tara in care a fost intocmita) sau împuternicire avocațială.